ირაკლი ნანობაშვილი
ფიზ.-მათ. მეც კანდიდატი
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ელ.ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის
პლაზმის ფიზიკის განყოფილების,
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
თამარაშვილის ქ. 6,
თბილისი 0186,
საქართველო

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ელ.ანდრონიკაშვილის სახ.
ფიზიკის ინსტიტუტი

მთავარი შენობა: ოთ. 311
ახალი შენობა: ლაბ. 206-2016, 222-224
ტელ: +(995 32) 2 391 419
ფაქ.: +(995 32) 2 391 494
ე ლ-ფოსტა: inanob@yahoo.com
                         i.nanobashvili@aiphysics.ge
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
ოჯახური
მდგომარეობა:
14 ივლისი, 1972 წ.
ქ.თელავი, საქართველო
დაოჯახებული. მყავს 1 შვილი
განათლება;

1995 - 1997 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის
                             ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ა ს პ ი რ ა ნ ტ უ რ ა
სპეციალობა:             პლაზმური ასტროფიზიკა


1989 - 1993 წწ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
                            უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი (წარჩინებით).
სპეციალობა:      ფიზიკოსი, ფიზიკის მასწავლებელის
დიპლომი:         
"პარამეტრული არამდგრადობა პულსარის მაგნიტოსფეროში"

1978 - 1989 წწ. - თელავის ერეკლე II-ს სახელობის პირველი საშუალო სკოლა
                           (ვერცხლის მედალი).


სამეცნიერო ხარისხი:

1) 1997 წ. - ფიზ.-მათ.მეც. კანდიდატი - (დისერტაციის სათაური:
                                  "Rotating Relativistic Electron-Positron Plasma Stream Dynamics in the Pulsar
                          Magnetosphere"

სამუშაო გამოცდილება:

03/2012 – 04/2012 - Visiting Scientist in Aix-Marseille University, Marseille,
                                France

"Investigating plasma processes in toroidal plasma device MISTOR"


01/2011 – 03/2011 - Visiting Scientist in University of Provence, Marseille,
                                France

"Investigating plasma turbulence and particle transport in tokamak type fusion
devices - modeling and experiment"


02/2010 – 08/2010 - Ghent University Visiting Scientistin Research Center Julich,
                                Julich,Germany

"Investigating plasma turbulence and particle transport in TEXTOR Tokamak"


11/2012 – 12/2016 - მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
                                თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი


11/2010 – 11/2012 - ასოცირებული მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო
                                 უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი


11/2009 – 11/2010 - ასოცირებული მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო
                                უნივერსიტეტის ე.ხარაძის სახელობის აბასთუმნის
                                ასტროფიზიკური ობსერვატორია.

"პლაზმის ტურბულენტობის და ნაწილაკთა ტრანსპორტის კვლევა ტოკამაკის ტიპის
თერმობირთვულ დანადგარებში. აგრეთვე, სხვადასხვა ტიპის არამდგრადობები
ასტროფიზიკურ პლაზმაში"


02/2005 – 02/2007 - Foreign Researcher-Collaborator in CEA Cadarache,
                                Saint-Paul-lez-Durance, France


11/2002 – 11/2003 - Foreign Researcher-Collaborator in CEA Cadarache,
                                Saint-Paul-lez-Durance, France

"Investigating plasma turbulence and particle transport in Tore Supra Tokamak"

11/2001 – 08/2002 - Research Assistant in Nuclear Physics Institute, Catholic
                                University of Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium

"Designing EPT (Energetic Particle Telescope) for the satellite "PROBA-2"

08/2001 – 11/2001 - Visiting Researcher in Belgian Institute of Space Aeronomy
"Developing model for global distribution of low-frequency electromagnetic
waves in terrestrial magnetosphere"


11/1999 – დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო
                                უნივერსიტეტის ელ.ანდრონიკაშვილის სახელობის
                                ფიზიკის ინსტიტუტის პლაზმის ფიზიკის განყოფილების
                                უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

"პლაზმის ტურბულენტობის და აგრეთვე, დარტმითი ტალღის დინამიკის
კვლევა ნეიტრალურ აირებსა და პლაზმაში"


06/1998 – 08/1998 - Visiting Researcher in Institute of Plasma Physics, Czech
                                Academy of Sciences


06/1996 – 11/1996 - Visiting Researcher in Institute of Plasma Physics, Czech
                                Academy of Sciences

ins>"Performing statistical analyses of plasma turbulence in CASTOR tokamak"


06/1997 – 11/2009 - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ე.ხარაძის სახ.
                                აბასთუმნის ობსერვატორია


12/1995 – 06/1997 - ა ს პ ი რ ა ნ ტ ი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
                                ე.ხარაძის სახ. აბასთუმნის ასტროფიზიკური
                                ობსერვატორია


12/1993 – 12/1995 - უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, საქართველოს
                                მეცნიერებათა აკადემიის ე.ხარაძის სახ.
                                აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია

"რელატივისტური ელექტრონულ-პოზიტრონული პლაზმის დინამიკის კვლევა
პულსარის მაგნიტოსფეროში.პლაზმური პროცესები კიბორჩხალას ნისლეულში"

აკადემიური საქმიანობა:

1. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის
     მოწვეული პროფესორი(2012-2017წწ.)

     ვკითხულობდი შემდეგ საგნებს:
 • თერმოდინამიკა
 • სტატისტიკური ფიზიკა
 • პლაზმის ფიზიკის საფუძვლები
 • მართვადი თერმობირთვული რეაქციები
 • ენერგიის ალტერნატიული წყაროები

2. საქართველოს უნივერსიტეტის ინჟინერიის დეპარტამენტის მეცნიერებისა
     და ტექნოლოგიების სკოლის მოწვეული პროფესორი
     (2018 წლიდან დღემდე).


     ვკითხულობ სპეც-კურსებს:
 • ზოგადი ფიზიკა - მექანიკა
 • ზოგადი ფიზიკა - თერმოდინამიკა
 • ზოგადი ფიზიკა - ელექტრობა და მაგნეტიზმი
 • ზოგადი ფიზიკა - ტალღები და ოპტიკა
 • მათემატიკა - კალკულუსი 1
 • მათემატიკა - კალკულუსი 2

3. სადიპლომო ნაშრომის თანახელმძღვანელობა იულიხში
     Andres Eguinlian "Investigation of Turbulent Fluctuations and Transport
     Processes in the Edge Plasma of the TEXTOR Tokamak" 2010

სამეცნიერო ინტერესები:

1) ტოკამაკის პლაზმის ფიზიკა
2) ღია მაგნიტური მახის პლაზმის ფიზიკა
3) ტალღებისა და პლაზმის ურთიერთქმედება>
4) ტოკამაკის პლაზმის ტურბულენტობა და მისი გარედან მართვა
5) პლაზმის ზონდური დიაგნოსტიკა
6) დარტყმითი ტალღის დინამიკა ნეიტრალურ აირებსა და პლაზმაში
7) პლაზმური ასტროფიზიკა
8) გამოყენებითი პლაზმის ფიზიკა
პუბლიკაციები:

გამოქვეყნებული მაქვს 63 სამეცნიერო ნაშრომი
მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში:

ვმონაწილეობდი 32 საერთაშორისო კონფერენციასა და ფორუმში
მონაწილეობა საგრანტო პროექტებში

1) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - 2016 - 2018
    "დაბალი ხარისხის ნახშირის პლაზმური რკალით წვის
    მაღალეფექტური სისტემა"

    გრანტი AR/9/6-140/16
    ფიზიკოსი-მკვლევარი


2) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - 2012 - 2015
    "დარტყმითი ტალღის დინამიკა ნეიტრალურ აირებსა და
    პლაზმაში"

    გრანტი FR/443/6-140/11
    ფიზიკოსი-მკვლევარი


3) საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ) - 2006 - 2009
    "რეგულარული სტრუქტურების ფორმირება და პლაზმური დინებების
    გენერირება მაგნიტურად ჩაჭერილ პლაზმაში"

    გრანტი GNSF 06_326_4-140 (№ 69/07)
    ფიზიკოსი-მკვლევარი


4) International Association for the promotion of co-operation - 2006 - 2009
    with scientists from the New Independent States of the former
    Soviet Union. (INTAS)

    "The role of turbulence and electric fields in the formation of transport
    barriers and the establishment of improved confinement in tokamak
    plasmas through intermachine comparisons"

    Grant INTAS’2005 05-8046
    ფიზიკის ინსტიტუტის (თბილისი) გუნდის წევრი


5) International Association for the promotion of co-operation - 2002-2005
    with scientists from the New Independent States of the
    former Soviet Union. (INTAS)

    "Experimental and theoretical investigations of the role of microturbulence
    and electric fields in the establishment of improved confinement in tokamak
    plasmas through intermachine comparisons"

    Grant INTAS’2001 1B-2056
    ფიზიკის ინსტიტუტის (თბილისი) გუნდის წევრი


6) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია - 1997 - 2005
    "“არაწრფივი სტრუქტურების დინამიკა ნეიტრალურ აირებსა და პლაზმაში.
    ტურბულენტური პლაზმის ექსპერიმენტალური კვლევა"

    გრანტი 2.26.04; 2.24.04; 2.24.07; 2.22.02
    ფიზიკოსი-მკვლევარი


საერთაშორისო ხელშეკრულება

თსუ-ს ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტსა და
ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტს
შორის.

Framework Agreement on Scientific Collaboration between Andronikashvili Institute of
Physics (Tbilisi, Georgia)
and Institute of Plasma Physics Czech AS (Prague, Czech
Rep.)
in the field of Tokamak Plasma Physics. (from 1985 - till now. Renewed every 5 year)

"Plasma Turbulence, its External Control, Plasma-Wave Interaction, Microwave
Plasma Diagnostics on the COMPASS Tokamak (IPP Prague) and Open Magnetic
Trap OMT-2 (AIP Tbilisi) and Shock Wave Dynamics in Neutral Media and
Plasma (AIP Tbilisi)"


კოორდინატორები:
    ს.ნანობაშვილი - პროფესორი (ფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი)
    ი.შტეკლი - დოქტორი (პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტი, პრაღა)
მონაწილეები:
(ფიზიკის ინსტიტუტის მხრიდან)
    ირაკლი ნანობაშვილი, გიორგი როსტომაშვილი, გიორგი თავხელიძე, ოლეგ ბერაია

სამეცნიერო-საორგანიზაციო, საექსპერტო და სხვა საქმიანობა:

1. ევროპის ფიზიკური საზოგადოების 1998 წლის პლაზმის ფიზიკისა და
    მართვადი თერმობირთვული სინთეზის კონფერენციის და პლაზმის
    საერთაშორისო კონგრესის  ლ ო კ ა ლ უ რ ი  ს ა ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ო
    კ ო მ ი ტ ე ტ ი ს   წ ე ვ რ ი


2. ჩეხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საგრანტო სისტემის
    რ ე ც ე ნ ზ ე ნ ტ ი. 2007 წლიდან დღემდე

უ ნ ა რ ე ბ ი:

ენების ცოდნა:    ქართულთან ერთად სრულყოფილად ვფლობ რუსულს და                             ინგლისურს, და ფრანგულს, შემიძლია ლაპარაკი ჩეხურად

კომპიუტერი:    ვფლობ სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფას, მათ შორის
                         Matlab, IDL, LaTex, MS Word, Excel და სხვა
დამატებითი ინფორმაცია:

საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი - 1995-2000 წწ.
რჩეული შრომები
Nanobashvili S.I., Beria Z.R., Gelashvili G.V., Gogiashvili G.E., Nanobashvili I.S., Tavkhelidze G.P., Van Oost G.
"Low Frequency Oscillations of Plasma Injected into an Open Magnetic Trap from an
Independent Ultrahigh Frequency Source"
Bulletin of MPEI. N 2, p.21-26. 2022.

S. I. Nanobashvili, Z. R. Beria, G. V. Gelashvili, G. E. Gogiashvili, I. S. Nanobashvili, G. P. Tavkhelidze, G Van Oost
"Low Frequency Oscillations of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent
Ultra-high Frequency Source"
arXiv: 2204.01525, 2022.

Sulkhan Nanobashvili, Zurab Beria, Gela Gelashvili, George Gogiashvili, Irakli Nanobashvili, Giorgi Tavkhelidze,
Ivane Tsevelidze, Guido Van Oost
"Ion-Sound Waves in UHF Discharge Plasma Injected in Open Magnetic Trap"
Presented on 48th EPS Conference on Plasma Physics – Online Conference, (poster), in Maastricht,
Netherland, 27.06.-01.07. 2022

Irakli Nanobashvili, G.Van Oost.
"Influence of Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor on Characteristics of
Intermittent Density Bursts in a Tokamak"
Bulletin of MPEI, N3, p.17-24, 2020.

Gela Gelashvili, David Gelenidze, Sulkhan Nanobashvili, Irakli Nanobashvili, George Tavkhelidze, Tsiuri Sitchinava.
"Plasma Arc Burner for Pulverized Coal Combustion"
World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Chemical
and Molecular Engineering. Vol:12,
No:6, 2018.

S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G.Gelashvili, G.Gogiashvili, Z.Beria, L.Gakheladze, G.Rostomashvili,G.Tavkhelidze
"Turbulent Fluctuations of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent UHF Source"
45th EPS Conference on Plasma Physic, Prague, Czech Rep., 2 - 6 July 2018
ECA, Vol.42A, P5.1082, 2018, ISBN: 979-10-96389-08-7

I. Nanobashvili, G. Gelashvili, D. Gelenidze, S. Nanobashvili, G. Tavkhelidze, Ts. Sitchinava
"New Plasma Arc Furnace for Brown Coal Combustion"
45th EPS Conference on Plasma Physic, Prague, Czech Rep., 2 - 6 July 2018
ECA, Vol.42A, P2.3016, 2018, ISBN: 979-10-96389-08-7

G. Gelashvili, D. Gelenidze, S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G. Tavkhelidze, T. Sitchinava
"Plasma Arc Burner for Pulverized Coal Combustion"
ICCTPE 2018: 20th International Conference on Combustion Technologies and Physical
Engineering. June 14-15, 2018, Vienna, Austria

S.Nanobashvili, I. Nanobashvili, G.Gelashvili, G.Rostomashvili, G.Tavkhelidze, O.Bogar, M.Varavin, J.Zajac
"Properties of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent UHF Source"
accepted from presentation in 29th Int. Conf. on Fusion Technology SOFT’29, Prague, 5-9 Septembere, 2016

Nanobashvili I., Y. Xu, I. Shesterikov and F. Van Oost
"Influence of Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor on Plasma Turbulence in the TEXTOR Tokamak"
submitted to 27th Int. Conf. on Plasma Physics and Technology SPPT’27, Prague, 20-23 June, 2016.

Nanobashvili I., Y. Xu, I. Shesterikov and F. Van Oost
"Comparative Analysis of Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor Influence on Plasma Turbulence in the TEXTOR Tokamak"
submitted to Phys. Plasmas, 2015.

I. S. Nanobashvili
"Investigation of Intermittent Burst Characteristics for Better Understanding of Plasma Turbulent Transport in Tokamaks"
26th Int. Simp. Pl. Phys. and Tech., SPPT’26, Prague, 16-19 June, 2014;
Plasma Physics and Technology, V1, N1, p.26, 2014;

Nanobashvili S., Gelashvili G., Mdivnishvili M., Nanobashvili I., Rostomashvili G., Tavkhelidze G.
"Shock Wave Propagation in Neutral Gases and Weakly Ionized Plasma"
26th Int.Simp.Pl.Phys. and Tech., SPPT’26, Prague, 16-19 June, 2014
Plasma Physics and Technology,V. 1, N 2, p.93 . 2014.

I.S.Nanobashvili,
"Possible Use of Dynamic Ergodic Divertor as a Contactless Biasing in Tokamaks"
40th EPS Conferenceon Plasma Physics, Espoo, Finland, 1-5, July, 2013
ECA, Vol. 37D, P5.171, 2013.

I. S. Nanobashvili
"Similar Modification of Intermittent Density Bursts by Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor in the TEXTOR Tokamak"
submitted to Phys. Plasmas, 2012. arXiv: 1206, 1186, 2012

I. S. Nanobashvili P.Beyer and S. Benkadda
"Investigation of Intermittent Burst and Turbulent Transport Characteristics in Tokamak Edge Plasma During Presence of Edge Transport Barrier – Modeling and Experiment"
submitted to Phys. Plasmas, 2012.

I. S. Nanobashvili
"Two-Stream Instabiliti as a Mechanism for Toroidal Magnetic Field Generation in the Magnitosphere of Crab Pulsar"
arXiv e-print, 1110.0322, 2011.

I. Nanobashvili and G. Van Oost
"Similar Modification of Intermittent Density Bursts by Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor in the TEXTOR Tokamak"
submitted to Phys. Plasmas, 2010

G. V. Gelashvili, M. O. Mdivnishvili, I. S. Nanobashvili, S. I. Nanobashvili, G. I. Rostomashvili
"Research of Shock Waves Near to the Area of Cumulation"
arXiv e-print:0911.0099v, 2009.

I. Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost
"Comparative Analysis of Intermittent Burst Temporal Characteristics at the Edge of the CASTOR and Tore Supra Tokamaks"
Phys. Plasmas, 16, 022309, 2009

I. Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost, F.Zacek
"Plasma Polarization – Effective Tool for External Control of Turbulence and Improvement of Confinement in Tokamaks"
In Proceedings of 22nd IAEA Fusion Energy Conference (October13-18, 2008, Geneva, Switzerland)

I. Nanobashvili, P. Devynck, S. Nanobashvili, P. Peleman, J. Stockel, G. Van Oost
"Characterization of Intermittent Bursts at the Edge of the CASTOR Tokamak"
Plasma Physics Reports, 34, 720, 2008

R. Zagorski, J. P. Gunn, I. Nanobashvili
"Numerical Investigations of Edge Plasma Flows in Tore Supra Tokamak"
Plasma Phys. Controlled Fusion, 49, S97-S108, 2007

J. P. Gunn, C. Boucher, M. Dionne, I.Duran, V. Fuchs, T. Loarer, I. Nanobashvili, R. Panek, J.-Y. Pascal, F. Saint-Laurent, J. Stockel,
T. Van Rompuy, R. Zagorski, J. Adamek, J. Bucalossi, R. Dejarnac, P. Devynck, P. Hertout, M. Hron, G. Lebrun, P. Moreau, F. Rimini, A. Sarkissian, G. Van Oost
"Evidence for a poloidally localized enhancement of radial transport in the scrape-off layer of the Tore Supra tokamak"
J. Nucl. Mater., 363-365, 484, 2007

L. Colas, J. P. Gunn, I. Nanobashvili, V. Petržilka, M. Goniche, A. Ekedahl, S. Heuraux, E. Joffrin, F. Saint-Laurent, C. Balorin,
C. Lowry, V. Basiuk
"2D Mapping of ICRH-Induced SOL Perturbations in Tore Supra tokamak"
J. Nucl. Mater., 363-365, 555, 2007

I. Nanobashvili, J. P. Gunn, P. Devynck, G. Ciraolo, Ph. Ghendrih, Y. Sarazin
"Radial profiles of plasma turbulence in the scrape-off layer of the Tore Supra tokamak"
J. Nucl. Mater., 363-365, 622, 2007

I. Nanobashvili, J. P. Gunn, P. Devynck, G. Ciraolo, Ph. Ghendrih, Y. Sarazin
"About Bursty Behaviour, Coherent Structures, Wide Scrape-Off Layer and Large Parallel Flows in the Edge of the Tore Supra Tokamak"
Czech. J. Phys., 56, 1339, 2006

Gunn J. P., Boucher C., Dionne M., Ďuran I., Fuchs V., Loarer T., Nanobashvili I., Pánek R., Pascal J.Y., Saint-Laurent F., Stöckel J., Van Rompuy T., Zagórski R., Adámek J., Bucalossi J., Ciraolo G., Dejarnac R., Devynck P., Ghendrih P., Hertout P., Hron M.,
Moreau P., Pégourié B., Rimini F.G., Sarazin Y., Sarkissian A., Van Oost G.
"Links Between Wide Scrape-Off Layers, Large Parallel Flows, and Bursty Transport in Tokamaks"
In Proceedings of 21st IAEA Fusion Energy Conference, October 16-21, 2006, Chengdu, China, paper EX/P4-9

V. Petržilka, J. P. Gunn, M. Goniche, A. Ekedahl, E. Gauthier, J. Mailloux, D. Mazon, I. Nanobashvili, J.-Y. Pascal, F. Zacek
"Energy Distibution Measurements of Fast Particles Generated in Front of the LH Grill Mouth in Tore Supra"
In Proceedings of 33rd European Physical Society Conference on Plasma Physics, ECA, 30I, P-5.108, 2006

I. Nanobashvili, J. P. Gunn, P. Devynck
"Bursty radial transport events and their influence on scrape-off layer width in the Tore Supra tokamak"
In Proceedings of 33rd European Physical Society Conference on Plasma Physics, ECA, 30I, P-5.103, 2006

I. Nanobashvili
"Toroidal Magnetic Field Generation in the Magnetosphere of Crab Pulsar"
Astrophys. Space Sci., 294, 125, 2004.

I. Nanobashvili, P. Devynck, Th.Pierre, A. Escarguel, G. Leclert, D. Guyomarch
"L’instabilité centrifuge d’une colonne de plasma en champ magnetique. Comparaison avec une situation analogue en mécanique des fluides"
Compte-rendus de la 6e Rencontre du Non-Linéaire (Paris 2003), Y. Pomeau & R.Ribotta, eds., Non-linéaire publications,
p. 212, 2003.

S. Nanobashvili, G. Gelashvili, M. Mdivnishvili, I. Nanobashvili, G. Rostomashvili
"Shock Wave Propagation in Gases and Low Temperature Plasma Under Subatmospheric Pressure"
Czech. J. Phys., 53, 785, 2003

I.S. Nanobashvili
"Some Peculiarities of the Relativistic Electron-Positron Plasma Dynamics in the Pulsar Magnetosphere"
Pulsar Astronomy – 2000 and Beyond, ASP Conference Series, M. Kramer, N. Wex and R. Wielebinski, eds., 202, 465, 2000

M. Hron, I. Duran, J. Horacek, K. Jakubka, L. Kryska, J. Stockel, F. Zacek, K. Dyabilin, S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, M. Tendler, G. Van Oost
"Edge Turbulence at Plasma Polarization on the CASTOR Tokamak"
Czech. J. Phys., 49, Suppl. S3, 181, 1999

G.Z. Machabeli, I.S. Nanobashvili, M. Tendler
"On a Possible Mechanism of the Magnetic Field Generation in Crab Nebula"
Physica Scripta, 59, 12, 1999

J. Stockel, S.I. Nanobashvili, I.S. Nanobashvili, M. Tendler, G. Van Oost et al.
"Structure of Edge Turbulence at Plasma Polarization on the CASTOR Tokamak"
In Proceedings of 26th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, ECA, 23J, 1589, 1999

L.R. Gakheladze, G.V. Gelashvili, M.O. Mdivnishvili, I.S. Nanobashvili, S.I. Nanobashvili, G.I. Rostomashvili
"Shock Wave Propagation in Gases under Subatmospheric Pressure"
Czech. J. Phys., 49, 993, 1999

G.Z.Machabeli and I.S. Nanobashvili
"Relativistic Electron-Positron Plasma Dynamics in the Pulsar Magnetosphere"
In Proceedings of 1998 International Congress on Plasma Physics, ECA, 22C, 1051, 1998

T.A.Kahniashvili, G.Z.Machabeli, I.S. Nanobashvili
"Generation of the Electrostatic Field in the Pulsar Magnetosphere Plasma"
Phys. Plasmas, 4, 1132, 1997

I.S. Nanobashvili
"Description of the Relativistic Plasma Stream Corotating with the Pulsar Magnetosphere"
Czech. J. Phys., 47, 217, 1997

I.S. Nanobashvili, J. Stockel, S.I. Nanobashvili
"Probability Density Function of Electrostatic Fluctuations in the SOL of the CASTOR Tokamak"
In Proceedings of 1996 Technical Committee Meeting on Research Using Small Tokamaks (TCM RUST 1996, Prague, Czech Republic), p.73, 1996.

F. Zacek, J. Stockel, K. Jakubka, R. Klima, L. Kryska, S.I. Nanobashvili, I.S. Nanobashvili, P. Pavlo, J. Preinhaelter
"Turbulent Characteristics of Plasma in Front of Quasioptical Grill on CASTOR Tokamak"
In Proceedings of 1996 International Conference on Plasma Physics (ICPP 1996, Nagoya, Japan), 1, 85,1996.

J. Stockel, I. Duran, V. Dhyani, M. Hron, K. Jakubka, L. Kryska, V. Svoboda, F. Zacek, J. Petrzilka, I.S. Nanobashvili,
S.I. Nanobashvili
"Analysis of Electrostatic and Magnetic Fluctuations on the CASTOR Tokamak"
In Proceedings of 1996 International Conference on Plasma Physics (ICPP 1996, Nagoya, Japan), 1, 57,1996.

G.Z.Machabeli, I.S. Nanobashvili, A.D.Rogava
"Centrifugal Acceleration Surprises"
Izv. Vuz. Radiofizika, 39, 39, 1996.

O.V.Chedia, T.A.Kahniashvili, G.Z.Machabeli, I.S. Nanobashvili
"On the Kinematics of a Corotating Relativistic Plasma Stream in the Perpendicular Rotator Model of the Pulsar Magnetosphere"
Astrophys. Space Sci., 239, 57, 1996.