სულხან ნანობაშვილი
ფიზ.-მათ. მეც. დოქტორი, პროფესორი
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ელ.ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
პლაზმის ფიზიკის განყოფილების გამგე
თამარაშვილის ქ. 6,
თბილისი 0186,
საქართველო

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ელ.ანდრონიკაშვილის სახ.
ფიზიკის ინსტიტუტი

მთავარი შენობა: ოთ. 311
ახალი შენობა: ლაბ. 206-2016, 222-224
ტელ: +(995 32) 2 391 968, 2 391 419
ფაქ.: +(995 32) 2 391 494
ე ლ-ფოსტა: sulkhan.nanobashvili@yahoo.com
                         s.nanobashvili@aiphysics.ge
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
ოჯახური
მდგომარეობა:
18 იანვარი, 1938 წ.
ქ.თელავი, საქართველო
დაოჯახებული. მყავს 2 შვილი
განათლება;

1963 - 1966 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და
                             სსრკ მეც. აკადემიის ა.ფ. იოფეს სახ. ლენინგრადის
                             ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის ა ს პ ი რ ა ნ ტ უ რ ა
სპეციალობა:             პლაზმის ფიზიკა და ქიმია


1955 - 1960 წწ. - თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი
სპეციალობა:      ფიზიკოსი-რადიოფიზიკოსი, საშუალო სკოლის
                           ფიზიკის და მათემატიკის მასწავლებელი
დიპლომი:         "ზემაღალსიხშირული გენერატორი - უკუტალღის მილაკი
                          (კარცინოტრონი)"
ხელმძღვანელი: პროფ. ვ.გაპონოვი - სსრკ მეც. აკადემიის რადიოფიზიკის
                           (გამოყენებითი ფიზიკის) ინსტიტუტი. – ნიჟნი ნოვგოროდი

1944 - 1955 წწ. - თელავის ვაჟთა პირველი საშუალო სკოლა
                           (ვერცხლის მედალი).


სამეცნიერო ხარისხი:

1) 1993 წ. - ფიზ.-მათ.მეც. დოქტორი - (დისერტაციის სათაური:
                                  "ელექტრონული, ციკლოტრონული და ქვედაჰიბრიდული
      ტალღების ურთიერთქმედება პლაზმასთან"
)

                                  საქართველოს მეც. აკადემიის ე.ანდრონიკაშვილის სახ.
      ფიზიკის ინსტიტუტი


2) 1969 წ. - ფიზ.-მათ.მეც. კანდიდატი - (დისერტაციის სათაური:
                                  "მკვრივი პლაზმის ფორმირება მაგნიტურ ველში ზემაღალი
      სიხშირის ტალღების საშუალებით"
)

                                  სსრკ მეც. აკადემიის ა.ფ. იოფეს სახ. ლენინგრადის ფიზიკა-
      ტექნიკის ინსტიტუტი

         ხელმძღვანელი: პროფ. ვ.ე. გოლანტი - სსრკ მეც. აკადემიის ა.ფ. იოფეს სახ.
                                  ლენინგრადის ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი

სამუშაო გამოცდილება:

08/2020 - დღემდე - პლაზმის ფიზიკის განყოფილების გამგე,
                                თსუ-ს ელ.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტი


01/2017 – 08/2020 - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
                                (პლაზმის ფიზიკის განყოფილება)
                                თსუ-ს ელ.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტი


09/2010 – 12/2016 - ინსტიტუტის სწავლული მდივანი,
                                მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
                                (პლაზმის ფიზიკის განყოფილება)
                                თსუ-ს ელ.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტი


09/2009 – 09/2010 - ინსტიტუტის სწავლული მდივანი,
                                მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
                                (პლაზმის ფიზიკის განყოფილება)
                                სსიპ ელ.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტი


2006 – 09/2009 -      მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
                                (პლაზმის ფიზიკის განყოფილება)
                                სსიპ ელ.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტი


2004 – 2006 -          დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო საკითხებში
                                წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი
                                (პლაზმის ფიზიკის განყოფილება)
                                საქ.მეც.აკად. ელ.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის
                                ინსტიტუტი


1994 – დღემდე -    (3 თვე ყოველ წელიწადს) მოწვეული პროფესორი
                                ჩეხეთის მეც. აკად. პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტი
                                (ტოკამაკის დეპარტამენტი)


11/1986 – 02/1987 - მოწვეული მკვლევარი, ფრასკატის ბირთვული ცენტრი-
                                ტოკამაკი FT-U და მილანის პლაზმის ფიზიკის
                                ინსტიტუტი (იტალია)


1982 – 1987 -           (3 თვე ყოველ წელიწადს) მოწვეული პროფესორი
                                ჩეხეთის მეც. აკად. პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტი
                                (ტოკამაკის დეპარტამენტი)


09/1977 - 10/1997 - მოწვეული მკვლევარი, გერმანიის მეც.აკადემიის
                                 ვაკუუმური ელექტრონიკის ინსტიტუტი,
                                 პლაზმის ფიზიკის დეპარტამენტი, (ბერლინი)


1970 – 1993 -           მოწვეული დოცენტი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის                                 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი-
                                რადიოფიზიკის და პლაზმის ფიზიკის კათედრები


1993 – 2006 -           სრული პროფესორი, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის                                 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი -
                                პლაზმის ფიზიკის კათედრა


1970-2008 წლებში ვკითხულობდი 9 სალექციო კურსს:

                                1) პლაზმის ფიზიკის საფუძვლები
                                2) ექსპერიმენტული პლაზმის ფიზიკა
                                3) პლაზმის დიაგნოსტიკა
                                4) ზემაღალი სიხშირის (ზმს) ფიზიკა და ტექნიკა
                                5) ტალღებისა და პლაზმის ურთიერთქმედება
                                6) თერმობირთვული პლაზმა (ტოკამაკი, სტელარატორი,
                                    ღია მაგნიტური მახე, იმპულსური - ლაზერული
                                    დანადგარები ...)
                                7) მართვადი თერმობირთვული სინთეზი
                                8) დარტყმითი ტალღა ნეიტრალურ აირებსა და პლაზმაში
                                9) ენერგიის ალტერნატიული წყაროები


1967 – 2004 -           წამყვანი მეც. თანამშრომელი.
                                (პლაზმის ფიზიკის განყოფილება)
                                საქ.მეც.აკად. ელ.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის
                                ინსტიტუტი


1966 – 1967 -           უმცროსი მეც. თანამშრომელი. სსრკ მეც.აკად.
                                ა.ფ.იოფეს სახ. ლენინგრადის ფიზიკა-ტექნიკის
                                ინსტიტუტი. პლაზმის ფიზიკის ლაბორატორია


1963 – 1967 -           ა ს პ ი რ ა ნ ტ ი, თსუ-ს და სსრკ მეც.აკად.
                                ა.ფ.იოფეს სახ. ლენინგრადის ფიზიკა-ტექნიკის
                                ინსტიტუტი. პლაზმის ფიზიკის ლაბორატორია


1960 – 1963 -           უმცროსი მეც. თანამშრომელი. საქ.მეც.აკად. ფიზიკის
                                ინსტიტუტი. (პლაზმის ფიზიკის განყოფილება)ა


1969 - დღემდე -     ვ ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო ბ პლაზმის ფიზიკის
                                განყოფილებაში კვლევით ექსპერიმენტულ ჯგუფს,
                                რომლის ძირითადი თემატიკაა: "ტალღებისა და პლაზმის
                                ურთიერთქმედება დამაგნიტებულ პლაზმაში, პლაზმის
                                ტურბულენტობა, პლაზმის დიაგნოსტიკა, . . ."

სამეცნიერო ინტერესები:

1) ტოკამაკის პლაზმის ფიზიკა
2) ღია მაგნიტური მახის პლაზმის ფიზიკა
3) ზმს განმუხტვა
4) ტალღებისა და პლაზმის ურთიერთქმედება
5) პლაზმის გახურების ზმს მეთოდები
6) ტოკამაკის პლაზმის ტურბულენტობა და მისი გარედან მართვა
7) ქვედაჰიბრიდული წატაცების დენი ტოკამაკში
8) პლაზმის ზმს და ზონდური დიაგნოსტიკა
9) დარტყმითი ტალღის დინამიკა ნეიტრალურ აირებსა და პლაზმაში
10) გამოყენებითი პლაზმის ფიზიკა
11) პლაზმური ქიმია
პუბლიკაციები:

გამოქვეყნებული მაქვს 133 სამეცნიერო ნაშრომი
მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში:

ვმონაწილეობდი 70-მდე საერთაშორისო კონფერენციასა და ფორუმში
მონაწილეობა საგრანტო პროექტებში

1) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - 2016 - 2018
    "დაბალი ხარისხის ნახშირის პლაზმური რკალით წვის
    მაღალეფექტური სისტემა"

    გრანტი AR/9/6-140/16
    ფიზიკოსი-მკვლევარი


2) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - 2012 - 2015
    "დარტყმითი ტალღის დინამიკა ნეიტრალურ აირებსა და
    პლაზმაში"

    გრანტი FR/443/6-140/11
    გრანტის ხელმძღვანელი


3) Science and Technology Center in Ukarine (STCU) - 2012 – 2015
    "An energetically effective, technically simple and stable-acting plasma-
    arc furnace having power-supply with a rectangular characteristics"

    Grant STCU p549
    ფიზიკოსი-მკვლევარი


4) საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ) - 2006 - 2009
    "რეგულარული სტრუქტურების ფორმირება და პლაზმური
    დინებების გენერირება მაგნიტურად ჩაჭერილ პლაზმაში"

    გრანტი GNSF 06_326_4-140 (№ 69/07).
    ფიზიკოსი-მკვლევარი


5) International Association for the promotion of co-operation - 2006-2009
    with scientists from the New Independent States of the
    former Soviet Union. (INTAS)

    "The role of turbulence and electric fields in the formation of transport
    barriers and the establishment of improved confinement in tokamak
    plasmas through intermachine comparisons"

    Grant INTAS’2005 05-8046
    ფიზიკის ინსტიტუტის (თბილისი) გუნდის ხელმძღვანელი


6) International Association for the promotion of co-operation - 2002-2005
    with scientists from the New Independent States of the
    former Soviet Union. (INTAS)

    "Experimental and theoretical investigations of the role of microturbulence
    and electric fields in the establishment of improved confinement in tokamak
    plasmas through intermachine comparisons"

    Grant INTAS’2001 1B-2056
    ფიზიკის ინსტიტუტის (თბილისი) გუნდის ხელმძღვანელი


7) Science and Technology Center in Ukarine (STCU) - 2001 – 2004
    "Creation of ecologically pure drying plants and development of power-saving
    technologies for agricultural production processing and preservation"

    Grant STCU Gr – 14 (j)
    ფიზიკოსი-მკვლევარი


8) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია - 1997 - 2005
    "“არაწრფივი სტრუქტურების დინამიკა ნეიტრალურ აირებსა და პლაზმაში.
    ტურბულენტური პლაზმის ექსპერიმენტალური კვლევა"

    გრანტი 2.26.04; 2.24.04; 2.24.07; 2.22.02
    გრანტის ხელმძღვანელი


საერთაშორისო ხელშეკრულება

თსუ-ს ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტსა და
ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტს
შორის.

Framework Agreement on Scientific Collaboration between Andronikashvili Institute of
Physics (Tbilisi, Georgia)
and Institute of Plasma Physics Czech AS (Prague, Czech
Rep.)
in the field of Tokamak Plasma Physics. (from 1985 - till now. Renewed every 5 year)

"Plasma Turbulence, its External Control, Plasma-Wave Interaction, Microwave
Plasma Diagnostics on the COMPASS Tokamak (IPP Prague) and Open Magnetic
Trap OMT-2 (AIP Tbilisi) and Shock Wave Dynamics in Neutral Media and
Plasma (AIP Tbilisi)"


კოორდინატორები:
    ს.ნანობაშვილი - პროფესორი (ფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი)
    ი.შტეკლი - დოქტორი (პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტი, პრაღა)
მონაწილეები:
(ფიზიკის ინსტიტუტის მხრიდან)
    ი. ნანობაშვილი, გ.როსტომაშვილი, გ.გელაშვილი, გ.თავხელიძე, ო. ბერაია

სამეცნიერო ხელმძღვანელობა:

3 საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელი
(ზ.ბერია, გ.გოგიაშვილი, გ. როსტომაშვილი)


50-მეტი სადიპლომო ნაშრომის ხელმძღვანელისამეცნიერო-საორგანიზაციო, საექსპერტო და სხვა საქმიანობა:

1) 1993 - დღემდე - ელ.ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის
                                სამეცნიერო საბჭოს წევრი


2) 1997 – 2003 - ელ.ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის
                          სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი


3) 1970-1990 - პლაზმის ფიზიკის და მართვადი თერმობირთვული სინთეზის
                        თბილისი 10 საერთაშორისო სკოლის სწავლული მდივანი


4) 2007 - დღემდე - ჩეხეთის რესპუბლიკის სამეცნიერო-საგრანტო სააგენტოს
                                ექსპერტი-რეცენზენტი.


5) 1997 - დღემდე - სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალის (Fus.Eng. and Des.,
                                Cz.J.Phys., Plas.Phys.and Tech., Acta Politechnica
და სხვა )                                 ექსპერტი-რეცენზენტი.

უ ნ ა რ ე ბ ი:

ენების ცოდნა:    ქართულთან ერთად სრულყოფილად ვფლობ რუსულს და                             ინგლისურს, შემიძლია ლაპარაკი ჩეხურად

კომპიუტერი:    ვფლობ სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფას, მათ შორის
                         Matlab, IDL, LaTex, MS Word, Excel და სხვა
დამატებითი ინფორმაცია:

2015 წ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
               უნივერსიტეტის წინაშე გაწეული ღვაწლისათვის დაჯილდოებული
               ვარ უნივერსიტეტის მედალით
რჩეული შრომები
Nanobashvili S.I., Beria Z.R., Gelashvili G.V., Gogiashvili G.E., Nanobashvili I.S., Tavkhelidze G.P., Van Oost G.
"Low Frequency Oscillations of Plasma Injected into an Open Magnetic Trap from an Independent Ultrahigh Frequency Source."
Bulletin of MPEI. N 2, p.21-26, 2022.

S. I. Nanobashvili, Z. R. Beria, G. V. Gelashvili, G. E. Gogiashvili, I. S. Nanobashvili, G. P. Tavkhelidze, G. Van Oost.
"Low Frequency Oscillations of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent Ultra-high Frequency Source."
arXiv: 2204.01525, 2022.

Mykyta Varavin, Jaromir Zajac, Josef Preinhaelter, Vojteh Balher, Oleg Shyshkin, Vladimir Weinzettl, Petra Bilkova,
Frantisek Zacek, Viktor Veselovsky, Vladislav Ivanov, Sulkhan Nanobashvili.
"Design of Sub-THz Unambiguous Interferometer For COMPASS-U."
47th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz)- Online Conference,
(oral presentation),
28.08 – 02.09. 2022, Delft, Netherland, accepted for publication in IEEE , 2022
(eCF Paper Id: IntSocIMTW-THZ2022-5472537) 2022.

Sulkhan Nanobashvili, Zurab Beria, Gela Gelashvili, George Gogiashvili, Irakli Nanobashvili, Giorgi Tavkhelidze,
Ivane Tsevelidze, Guido Van Oost.
"Ion-Sound Waves in UHF Discharge Plasma Injected in Open Magnetic Trap."
Presented on 48th EPS Conference on Plasma Physics-Online Conference, (poster),
in Maastricht, Netherland, 27.06.-01.07. 2022.

M.Varavin, G.Zadvitsky, J.Zajac, V.Balner, V.Veselovsky, O.Shytkin, P.Bilkova, V.Weincettl, F.Zacek, S.Mizrakhy,
V.Varavin, G.Ermak, S. Nanobashvili.
"The Sub-mm Unambigous Interferometer Consept for COMPASS-UPGRADE."
in Proc. 46th International Conf. on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves - Online Conference,
(oral presentation),
29.08.-03.09.2021, Chengdu, Sichuan, China, 2021.

M.Varavin, G.Zadvitskiy, J.Zajac, S.Mizrakhy, P.Nesterov, I.Nesterov, A.Varavin, G.Ermak, S. Nanobashvili.
"Sub-mm Interferometer Design (DIAG-021):
1) Conceptual Design Review;
2) Technical Aspects of the sub-mm Interferometer Design"
Intrenational Online Conference - COOMPASS-U Final Design Review - Institute of Plasma Physics CAS,
Prague, Czech Republic, April 13-16, 2021.

Varavin, S. Mizrakhy, D. Naydenkova, P. Bilkova, V. Weinzettl, M. Varavin, J. Zajac, F. Zacek, G. Zadvitskiy, M. Tomas,
M. Kral, A. S. Nanobashvili, A. Havranek, M. Hron , F. Jaulmes.
"Conceptual design of microwave interferometric system for high densities on the COMPASS-U tokamak."
Presented on 31st Simposium on Fusion Technology (SOFT 2020), 20-25 September 2020, Virtual Edition. 2020.

M.Varavina, A.Varavin, D.Naydenkova, J.Zajac, F.Zacek, S. Nanobashvili, R.Panek,
V.Weinzettl, P.Bilkova, K.Kovarik, F.Jaulmes, M.Farnika, M.Imrisek, O.Bogara
"Study for the microwave interferometer for high densities plasmas on COMPASS-U tokamak"
Fusion Engineering and Design, 146, Part B, p.1858-1862, 2019.

M.Varavin, J.Zajac, S. Mizrakhy, P.Nesterov,V. Bezborodov, F.Jaulmes, M. Imrisek,
S. Nanobashvili, P.Bilkova, O.Bogar, M.Hron, R.Panek, V.Weinzettl, F.Zacek
"Preliminary design of quasioptic system for the interferometer for COMPASS-U tokamak"
presented in ECPD 2019, 3rrd European Conference on Plasma Diagnostics, 6-9 May 2019
Lisbon, Portugal, submitted to Journal of Instrumentation 2019.

Gela Gelashvili, David Gelenidze, Sulkhan Nanobashvili, Irakli Nanobashvili, George Tavkhelidze, Tsiuri Sitchinava.
"Plasma Arc Burner for Pulverized Coal Combustion"
World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Chemical
and Molecular Engineering. Vol:12,
No:6, 2018.

S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G.Gelashvili, G.Gogiashvili, Z.Beria, L.Gakheladze, G.Rostomashvili,G.Tavkhelidze
"Turbulent Fluctuations of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent UHF Source"
45th EPS Conference on Plasma Physic, Prague, Czech Rep., 2 - 6 July 2018
ECA, Vol.42A, P5.1082, 2018, ISBN: 979-10-96389-08-7

I. Nanobashvili, G. Gelashvili, D. Gelenidze, S. Nanobashvili, G. Tavkhelidze, Ts. Sitchinava
"New Plasma Arc Furnace for Brown Coal Combustion"
45th EPS Conference on Plasma Physic, Prague, Czech Rep., 2 - 6 July 2018
ECA, Vol.42A, P2.3016, 2018, ISBN: 979-10-96389-08-7

G. Gelashvili, D. Gelenidze, S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G. Tavkhelidze, T. Sitchinava
"Plasma Arc Burner for Pulverized Coal Combustion"
ICCTPE 2018: 20th International Conference on Combustion Technologies and Physical
Engineering. June 14-15, 2018, Vienna, Austria

M.Varavin, A.Varavin, D.Naydenkova, J.Zajac, F.Zacek, S.Nanobashvili, R.Panek, V.Weinzettl,
P.Bilkova, K.Kovarik, F.Jaulmes, M.Farnik, M.Imrisek, O.Bogar
"Study for the microwave reflectometer for high densities plasmas on COMPASS-U tokamak"
SOFT 2018: 30th Symposium on Fusion Technology, 16-21 September, 2018, Giardini Naxos, Sicily-Italy,
accepted for publication in Fusion Engineering and Design, 14.03.2019.

Zajac J., Bogár O., Varavin M., Žáček F., Hron M., Pánek R., Nanobashvili S., Silva A.
"Upgrade of the COMPASS tokamak microwave reflectometry system with I/Q modulation and detection"
Fusion Engineering and Design. Roč. 123, November (2017), s. 911-914 ISSN 0920-3796.2017.
SOFT 2016: Symposium on Fusion Technology /29./. Prague, 05.09.2016-09.09.2016; Fusion Engineering and Design

Weinzettl V., Adámek J., Berta M., Bílková P., Bogár O., Böhm P., Cavalier J., Dejarnac R., Dimitrova M.,
Ficker O., Fridrich D., Grover O., Háček P., Havlíček J., Havránek A., Horáček J., Hron M., Imríšek M.,
Komm M., Kovařík K., Krbec J., Markovič T., Matveeva E., Mitošinková K., Mlynář J.,Naydenkova D., Pánek R.,
Papřok R., Peterka M., Podolník A., Seidl J., Šos M., Stöckel J., Tomeš M.,Varavin M., Varju J., Vlainic M.,
Vondráček P., Zajac J., Žáček F., Stano M., Anda G., Dunai D.,Krizsanóczi T., Refy D., Zoletnik S., Silva A.,
Gomes R., Pereira T., Popov Tsv., Sarychev D., Ermak G.P., Zebrowski J., Jakubowski M., Rabinski M., Malinowski K.,
Nanobashvili S., Spolaore M., Vianello N., Gauthier E., Gunn J. P., Devitre A.
"Progress in diagnostics of the COMPASS tokamak"
Journal of Instrumentation. Roč. 12, December (2017), č. článku C12015. ISSN 1748-0221.
European Conference on Plasma Diagnostics (ECPD2017)/2./. Bordeaux, 18.04.2017-21.04.2017 Journal of Instrumentation

S.Nanobashvili, I. Nanobashvili, G.Gelashvili, G.Rostomashvili, G.Tavkhelidze, O.Bogar, M.Varavin, J.Zajac
"Properties of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent UHF Source"
accepted from presentation in 29th Int. Conf. on Fusion Technology SOFT’29, Prague, 5-9 Septembere, 2016

J. Zajac, O. Bogár, M. Varavin, F. Žáček, S. Nanobashvili, A. Silva
"Upgrade of the reflectometry system on Compass tokamak by using the I/Q modulator"
accepted from presentation in 29th Int. Conf. on Fusion Technology SOFT’29, Prague, 5-9 Septembere, 2016

O.Bogar, K.Mitosinkova, J.Urban, J.Havlicek, M.Aftanas, P.Bilkova, P.Bohm, J.Preinhaelter, M.Tomas, M.Varavin, J.Varju, J.Zajac, S.Nanobashvili, V.Weinzettl
"EBW emission measurement during NBI heated discharge in the COMOASS tokamak"
43,rd EPS Conference on Plasma Physics EPS’2016, p. P5.007, Leuven, Belgium, July 4-8, 2016

O.Bogar, K.Mitosinkova, J.Urban, J.Havlicek, M.Aftanas, P.Bilkova, P.Bohm, J.Preinhaelter, M.Tomas, M.Varavin, J.Varju, J.Zajac, S.Nanobashvili, V.Weinzettl
"EBW emission measurement during NBI heated discharge in the COMOASS tokamak"
Submitted to Rev.Sci.Instrum., 2015

Nanobashvili S., Gelashvili G., Mdivnishvili M., Nanobashvili I., Rostomashvili G., Tavkhelidze G.
"Shock Wave Propagation in Neutral Gases and Weakly Ionized Plasma"
Plasma Physics and Technology,V. 1, N 2, p.93 . 2014.

M.Varavin, J.Zajac, F.Zacek, S.Nanobashvili, G.Ermak, A.Varavin, A.Vasilev, M.Stumbra, A.Vetoshko,
A.Fateev, V.Shevchenko
"New Design of Microwave Interferometer for Tokamak COMPASS"
8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng. of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13);
Telecommunications and Radio Engineering,
V.73, N 10, pgs.935-942, 2014.

Varavin M., Zajac J., Žáček F., Nanobashvili S., Ermak G., Varavin A., Vasilev A., Stumbra M., Vetoshko A.,
Fateev A., Shevchenko V.
"Modernization and calibration of interferometer of Tokamak COMPASS"
8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng. of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13);
IEEE,
2013, s.571-575. ISBN 978-1-4799-1066-3, 2013.

J.Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, S. Nanobashvili,, F. Zacek, at al.
"First Results from EBW Emission Diagnostics on COMPASS"
Rev. Sci. Instrum., 83, 10E327, 2012.

V. Weinzettl, R. Panek, M. Hron, J. Stockel, F. Zacek, S. Nanobashvili, at al.
"Overview of the COMPASS diagnostics"
Fusion Engineering and Design, 86, 1227-1232, 2011.

J.Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, F.Zacek, D.Sestak, S. Nanobashvili
"Electron ciclotron-elctron Berstein wave emission diagnostics for the COMPASS tokamak"
Rev.Sci.Instrum., 81, 10D911 2010.

G. V. Gelashvili, M. O. Mdivnishvili, I. S. Nanobashvili, S. I. Nanobashvili, G. I. Rostomashvili
"Research of Shock Waves Near to the Area of Cumulation"
arXiv e-print:0911.0099v, 2009.

J.Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, D.Sestak, A.Krivska, S. Nanobashvili
"EBE/ECE Radiometry on COMPASS Tokamak – Design and First Measurements"
Radio Frequency Power in Plasmas: Proc. 18th Topical Conference, AIP Conference Proceedings, 1187, 473-476, 2009.

I. Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G.Van Oost
"Comparative Analysis of Intermittent Burst Temporal Characteristics at the Edge of the CASTOR and Tore Supra Tokamaks"
Physics of Plasmas, 16, 022309, 2009.

I. Nanobashvili, P. Devynck, S. Nanobashvili, P. Peleman, J. Stockel, G. Van Oost
"Characterization of Intermittent Bursts at the Edge of the CASTOR Tokamak"
Plasma Physics Reports, 34, 720, 2008.

G.Van Ooast, S. Nanobashvili, J.Stockel, F.Zacek at all
"Experimental and Theoretical Investigations of the Role of Microturbulence and Electric Fields in the Establishment of Improved Confinement in Tokamak Plasmas through Intermachine Comparisons"
13th Int. Congr. Pl.Phys., Kiev, May 22-26, Plasma Phys. Control. Fusion, V. 49, p.A29, 2007.

Budaev V.P., Dufkova.E., Nanobashvili S., Weinzettl V., Zajac J.
"Multifractal Analisis of Plasma Turbulence in Biasing Experiments on CASTOR Tokamak"
Czech. J. Phys. 55, No.12, 1615-1621, 2005.

S. Nanobashvili F. Zacek, J. Zajac
"Microwave Correlation Reflectometry for Tokamak CASTOR"
Czech. J. Phys. 55, No.6, 701-717, 2005.

Zacek F., Petrzilka V.,Devynck P., Goniche M., Nanobashvili S.
"Radial Scanned Probe Measurements in Front of the CASTOR Lower Hybred Antenna"
Contrib. Plasma Phys., 44, No.7-8, 635-642, 2004.

Nanobashvili S.I., Gelashvili G., Mdivnishvili M., Nanobashvili I., Rostomashvili G.
"Shock Wave Propagation in Gases and Low Temperature Plasma under Subatmospheric Pressure"
Czech. J. Phys., Vol. 53, No.9, p.785-790, 2003.

Nanobashvili S.I., Matejicek J., Zacek F., Stockel J., Chraska P., Brozek V.
"Plasma Sprayed Coating for RF Wave Absorption"
Journal of Nuclear Materials, 307-311, 1334-1338, 2002.

Zacek F., Petrzilka V., Jakubka K., Stockel J., Gunn J., Goniche M., Devynck P., Podesta M., Nanobashvili S.
"Plasma Edge Biasing on CASTOR Tokamak Using LHCD"
Czech. J. Phys., 51, 1129-1138, 2001.

Hron M., Duran I., Horacek J., Jakubka K., Kryska L., Stockel J., Zacek, F., Dyabilin K., Nanobashvili S.I., Nanobashvili I.,
Tendler M.,Van Oost G.
"Edge Turbulence at Plasma Polarization on the CASTOR tokamak"
Czech. J. Phys., 49, Suppl. S3, 181-190, 1999.

Zacek F., Klima R., Jakubka K., Plisek P., Nanobashvili S.I., Pavlo P., Preinhaelter J.,Stockel J., Kryska L.
"Spectrum Broadening and Fluctuations of Lover Hybrid Waves Observed in the CASTOR Tokamak"
Plasma Phys. Control. Fusion, 41, 1221-1230, 1999.

Gakheladze L.R., Gelashvili G.V.,Mdivnishvili M.O., Nanobashvili I.S., Nanobashvili S.I., Rostomashvili G.I.
"Shock Wave Propagation in Gases under Subatmospheric Pressure"
Czech. J. Phys., 49, 993, 1999.

Nanobashvili I., Stockel J., Nanobashvili S.
"Probability Density Function of Electrostatic Fluctuations in the SOL of the CASTOR Tokamak"
Proc. IAEA, 1996, Tech. Com. Meet. Res. Us. Sm. Tok. (TCM RUST'96), Prague, p.73-79, 1996.

Nanobashvili S.I., Beria Z.R., Gakheladze L.R. Gogiashvili G.E.
"Plasma in Open Magnetic Trap, Injected from Independent UHF Source"
Czech. J. Phys., 46, 851, 1996.

Beria Z., Gogiashvili G., Nanobashvili S.,
"Plasma in Open Magnetic Trap, Injected from Independent UHF Source"
10th Europ.Sc. Pl. Phys.,Tbilisi, World Sc. Pub., Singapore, 246-248, 1990

Zacek F., Badalec J., Jakubka K., Kryska L., Preinhaelter J., Stockel J., Valovic M, Nanobashvili S., Weixelbaum L., Wenzel U., Spineanu F., Vlad M.
"LHCD Experiments on Tokamak CASTOR"
10th Europ.Sc. Pl. Phys.,Tbilisi, World Sc. Pub., Singapore, 49-78, 1990

Stockel J., Kryska L., Badalec J., Zacek F., Datlov J., Jakubka K., Kopecky Vl., Magula P., Valovic M.,Nanobashvili S., Shats M.
"Edge Turbulence During the Combined Lower Hybrid/Ohmic Heating Regimes on the CASTOR Tokamak"
Plasma Phys. Control. Fusion, IAEA Vienna, 1, 359-365, 1989.

Badalec J., Valovic M., Datlov J., Zacek F., Kopecky Vl., Kerbel S., Kryska L., Magula P., Nanobashvili S., Preinhaelter J., Stockel J., Jakubka K.
"Toroidal Current Drive by Lower Hybrid Waves in the CASTOR Tokamak"
Sov. J. Plasma Phys., 14, 230-238, 1988;
Физика плазмы, 14, 395-403, 1988;

Гогиашвили Г.Е., Нанобашвили С.И., Ростомашвили Г.И.
"Стационарный СВЧ источник плазмы"
ЖТФ, 57, 1746-1750, 1987.

Nanobashvili S., Datlov J., Stockel J., Zacek F.
"Plasma Formation and Sustainment by the Multijinction Grill on the CASTOR Tokamak"
Czech. J. Phys., B37, 194-200, 1987.

Badalec J., Datlov J., Jakubka K., Kopecky Vl., Korbel S., Kryska L., Magula P., Stockel J., Zacek F., Nanobashvili S.,
"The Effect of LH Wave in the Peripheral Plasma of TM-1-MH Tokamak"
Czech. J. Phys., B33, 787-790, 1983.

Jakubka K., Stockel J., Zacek F., Nanobashvili S.,
"Probe Measurements of the Boundary Plasma Parameters in the TM-1-MH Tokamak"
Czech. J. Phys., B33, 663-668, 1983.

Нанобашвили С.И., Ростомашвили Г.И., Н.Л. Цинцадзе
"О взаимодействии модулированных СВЧ колебаний с плазмой"
Письма в ЖТФ, 2, 602-604, 1976.

Нанобашвили С.И., Ростомашвили Г.И., Н.Л. Цинцадзе
"О возможности поглощения СВЧ волн плазмой при иагнитных полях, больших циклотронного"
ЖТФ, 45, 445-447, 1975.

Anisimov A.I., Budnikov V.N., Vinogradov N.I., Golant V.E., Nanobashvili S., Obuchov A.A., Pakhomov L.P., Pilyia., Fedorov B.I.
"Study of UHF Plasma Heating in Magnetic Field"
Pl. Phys. Contr. Nuc.Fus. Res., IAEA Vienna, 2, 399-413, 1969.

Анисимов.А.И., Виноградов Н.И., Голант В.Е., Нанобашвили С.И., Пахомов Л.П.
"Формирование сильноионизованной плазмы в аргоне под действием СВЧ мощности"
ЖТФ, 38, 2122-2124, 1968.

Анисимов.А.И., Виноградов Н.И., Голант В.Е., Нанобашвили С.И., Пахомов Л.П.
"Определение параметров плазмы, формируемой под действием СВЧ мощности в магнитном поле. II. Импульсный режим"
ЖТФ, 38, 1908-1915, 1968.

Анисимов.А.И., Виноградов Н.И., Голант В.Е., Нанобашвили С.И., Пахомов Л.П.
"Определение параметров плазмы, формируемой под действием СВЧ мощности в магнитном поле. I. Стационарный режим"
ЖТФ, 38, 1902-1907, 1968.