ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

თეორიული კვლევები


პლაზმის ფიზიკაში თეორიული კვლევების ქვაკუთხედს წარმოადგენს რელატივისტური ეფექტების გავლენის შესწავლა ელექტრომაგნიტურ პროცესებზე პლაზმაში. კერძოდ, შეისწავლება როგორც ზემძლავრი ულტრამოკლე ლაზერული იმპულსების დინამიკა ლაზერულ პლაზმაში, ასევე ასტროფიზიკური ობიექტების მიერ გენერირებული მძლავრი გამოსხივების დინამიკა ამ ობიექტების გარემომცველ სხვადასხვა ტიპის (ელექტრონ-იონურ, ელექტრონ-პოზიტრონულ, გადაგვარებულ და სხვა) პლაზმაში.

შეისწავლება სხვადასხვა ეგზოტიკური პლაზმის თვისებები, კერძოდ ინტენსიური კვლევები მიმდინარეობს როგორც "მტვრიანი" და კვანტური პლაზმის, ასევე ნახევარგამტარული პლაზმის შესასწავლად. ამავე დროს შეისწავლება როგორც ლაბორატორიული, ასევე ასტროფიზიკური პლაზმური დინებები.