პუბლიკაციები, 1995 წელი
Publications, 1995 Year
პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Zacek F., Jakubka K., Kletecka P.,Klima R., Kryska l., Nanobashvili S., Pavlo P., Preinhaelter J., Stockel J.
"Experiments with Quasioptical Grill on Tokamak CASTOR"
Proc. 22nd EPS Conf. Contr. Fus. Pl. Phys., Bournemouth, ECA, 19C, part IV, 373-376, 1995.

Žáček F., Kletečka P., Jakubka K., Stöckel J., Preinhaelter J., Klíma R., Pavlo P, Nanobashvili S.
"Quasioptical Antenna System for LHCD"
Proc. 17th Sym. Pl.Phys. and Technology (SPPT 1995), Prague, 77-79, 1995.