პუბლიკაციები, 2008 წელი
Publications, 2008 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Spontaneous Lorentz Violation via QED with Non-Exact Gauge Invariance.
By J.L. Chkareuli, Z. Kepuladze, G. Tatishvili.
[arXiv:0802.1950 [hep-th]].
10.1140/epjc/s10052-008-0574-x.
Eur.Phys.J. C55 (2008) 309-316.

Constrained gauge fields from spontaneous Lorentz violation.
By J.L. Chkareuli, C.D. Froggatt, J.G. Jejelava, H.B. Nielsen.
[arXiv:0710.3479 [hep-th]].
10.1016/j.nuclphysb.2007.12.006.
Nucl.Phys. B796 (2008) 211-223.

Spontaneous Lorentz Violation: Non-Abelian Gauge Fields as Pseudo-Goldstone
Vector Bosons.

By J.L. Chkareuli, J.G. Jejelava.
[arXiv:0704.0553 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2007.11.073.
Phys.Lett. B659 (2008) 754-760.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Higgs Boson Mass, Sparticle Spectrum and Little Hierarchy Problem in
Extended MSSM.

By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, Mansoor Ur Rehman, Qaisar Shafi.
[arXiv:0807.3055 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.78.055017.
Phys.Rev. D78 (2008) 055017.

Higgs Boson Mass Bounds in the Standard Model with
Type III and Type I Seesaw.

By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0805.2129 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2008.08.023.
Phys.Lett. B668 (2008) 121-125.

Higgs boson mass bounds in a type II seesaw model with triplet scalars.
By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0802.3257 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.78.085005.
Phys.Rev. D78 (2008) 085005.

III. კოსმოსური სხივების ფიზიკა

III. Cosmic Ray Physics

Improved Method of the Extensive Air Shower Arrival Direction Estimation.
By M.S. Svanidze, Yu.G. Verbetsky.
[arXiv:0804.1751 [astro-ph]], 2008

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

I. Nanobashvili, P. Devynck, S. Nanobashvili, P. Peleman, J. Stockel, G. Van Oost
"Characterization of Intermittent Bursts at the Edge of the CASTOR Tokamak"
Plasma Physics Reports, 34, 720, 2008.

И. Нанобашвили, П. Деванк, С. Нанобашвили, П. Пелеман, Я. Штекл, Г. Ван Оост
"Характеристики рерывистых всплесков на периферии токамака CASTOR"
Физика плазмы, 34, N9, с.781-785, 2008.

I. Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost
"Intermittent Bursty Transport Phenomena in Tokamak Edge Plasma"
In Proc. 18th IAEA Technical Meeting on Research Using Small Fusion Devices , Alushta, Crimea, Ukraine,
September, 25 - 27, 2008.

I. Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost, F.Zacek
"Plasma Polarization – Effective Tool for External Control of Turbulence and Improvement of Confinement in Tokamaks"
In Proc. of the 22nd IAEA Fusion Energy Conf., Geneva, Switzerland, October13-18, 2008.

S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G. Rostomashvili, J. Zajac
"Properties of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent UHF Source"
In Proc. 23rd Symp. on Pl. Phys. and Tech. (SPPT 2008), Prague, Czech. Rep., June 16-19, 2008.

I. Nanobashvili, P. Devynck, J. Horacek, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost
"External Modification of Intermittent Burst Temporal Characteristics at the Edge of the CASTOR Tokamak"
In Proc. of the Workshop on Electric Fields, Turbulence and Self-Organisation in Magnetized Plasmas, Hersonissos,
Crete, Greece,16-17 June 2008.პუბლიკაციები საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in Georgian Scientific Journals

N.A. Kervalishvili
"Solitary vortex influence on the electron transport in gas-discharge nonneutral electron plasma"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.12B, pp.125-129, 2008.

N.A. Kervalishvili, G.N. Kervalishvili
"Quasi-stationary model of gas-discharge nonneutral electron plasma"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.12B, pp.105-124, 2008.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

J. Monaselidze, Sh. Barbakadze, M. Kiladze Z. Kuchadze, T. Lezhava.
"Thermodynamic Properties of Blood Plasma of Patient Suffering From Atherosclerosis."
Georgian Med. News, Tbilisi – New Yourk, Iss.:162, p. 19-23 2008.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18830024

J. Monaselidze, Sh. Barbakadze, M. Gorgoshidze, T. Lezhava, T. Jokhadze.
"The Microcalorimetric Investigation of Cellular Suspensions of Blood Lymphocytes from Healthily and Suffering from Atherosclerosis Individuals."
Georgian Med. News, Tbilisi – New Yourk, Iss.162, 15-8, 2008.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18830023

J. Monaselidze, G. Majagaladze, Sh. Barbakadze, D. Khachidze, M. Gorgoshidze, Y. Kalandadze, S. Haroutiunian,
Y. Dalyan, V. Vardanyan.
"Microcalorimetric Investigation of DNA, Poly(Da)Poly(Dt) and Poly[D(A-C)]Poly[D(G-T)] Melting in the Presence of Water Soluble (Meso Tetra (4 N Oxyethylpyridyl) Porphyrin) and its Zn Complex."
J. Biomol. Struct. Dyn., 25 Iss.4, 419-424, 2008.
https://doi.org/10.1080/07391102.2008.10507190

Jamlet R.Monaselidze, Vasil G. Bregadze, Shota V. Barbakadze, Giorgi V. Majagaladze, David G. Khachidze, Maya T. Kiladze, Zviad G. Kuchadze.
"Influence of Metal Ions on Thermodynamic Stability of Leukemic DNA in vivo. Microcalorimetric Investigation."
Metal Ions in Biology and Medicine. Vol 10, Eds Ph. Collery, I. Mymard, T. Theophonides, L.Khassanova, T. Collery. John Libbey Eurotext, Pris. 2008 v.10, p. 451-457, 2008.

Teimuraz A. Lezhava, Tina A. Jokhadze, Jamlet R. Monaselidze.
"Decondensation of chromosomes heterochromatinization regions by effect of heavy metals and bioregulators in cultured lymphocytes from old individuals."
Metal Ions in Biology and Medicine. Vol 10, Eds Ph. Collery, I. Mymard, T. Theophonides, L.Khassanova, T. Collery.
JohnLibbeyEurotext, Pris. 2008 v.10, p. 569-576, 2008.

Vasil G. Bregadze, Eteri S. Gelagutashvili, Ketevan J. Tsakadze, Sophia Z. Melikishvili.
"Metal-Induced Point Defects in DNA: Model and Mechanisms."
Chemistry & Biodiversity, v.5, 1980-1989, 2008.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
G.Nabakhtaini, S.Kakushadze, Z.Rostomashvili, G.Kiknadze.
„The Problems of Nuclear Security in Georgia“.
Proc. of Internatioanl Conference on Illicit Trafficking: Collective Expierence and the Way Forward, Edinburgh, UK.
19-22 November 2007, ng Series, p.399-404, IAEA-2008. (2008).