პუბლიკაციები, 2009 წელი
Publications, 2009 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Vector-Field Domain Walls.
By J.L. Chkareuli, Archil Kobakhidze, Raymond R. Volkas.
[arXiv:0901.0796 [hep-th]].
10.1103/PhysRevD.80.065008.
Phys.Rev. D80 (2009) 065008.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Observable n - anti-n Oscillations with New Physics at LHC.
By M.Adeel Ajaib, I. Gogoladze, Yukihiro Mimura, Q. Shafi.
[arXiv:0910.1877 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.80.125026.
Phys.Rev. D80 (2009) 125026.

Coannihilation Scenarios and Particle Spectroscopy in
SU(4)(c) x SU(2)(L) x SU(2)(R).

By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Qaisar Shafi.
[arXiv:0908.0731 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.80.095016.
Phys.Rev. D80 (2009) 095016.

Amelioration of Little Hierarchy Problem in SU(4)(c) x SU(2)(L) x SU(2)(R).
By Ilia Gogoladze, Mansoor Ur Rehman, Qaisar Shafi.
[arXiv:0907.0728 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.80.105002.
Phys.Rev. D80 (2009) 105002.

Type II Seesaw and the PAMELA/ATIC Signals.
By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0904.2201 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2009.07.035.
Phys.Lett. B679 (2009) 237-241.

Yukawa Unification and Neutralino Dark Matter in
SU(4)(c) x SU(2)(L) x SU(2)(R).

By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Qaisar Shafi.
[arXiv:0903.5204 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.79.115004.
Phys.Rev. D79 (2009) 115004.

CMSSM Spectroscopy in light of PAMELA and ATIC.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Qaisar Shafi, Hasan Yuksel.
[arXiv:0901.0923 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.79.055019.
Phys.Rev. D79 (2009) 055019.

Soft Probes of SU(5) Unification.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0811.1187 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.79.095022.
Phys.Rev. D79 (2009) 095022.

NMSSM and Seesaw Physics at LHC.
By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0809.0703 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2008.12.068.
Phys.Lett. B672 (2009) 235-239.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Standing gravitational waves from domain walls.
By Merab Gogberashvili, Shynaray Myrzakul, Douglas Singleton.
[arXiv:0904.1851 [gr-qc]].
10.1103/PhysRevD.80.024040.
Phys.Rev. D80 (2009) 024040.

Topological Solution to the Cylindrical Einstein-Maxwell Equations.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:0904.1685 [gr-qc]].
10.1142/S0218271809015308.
Int.J.Mod.Phys. D18 (2009) 1765-1771.

'Universal' FitzGerald Contractions.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:0807.2439 [gr-qc]].
10.1140/epjc/s10052-009-1108-x.
Eur.Phys.J. C63 (2009) 317-322.

Trapping of Nonlinear Gravitational Waves by Two-Fluid Systems.
By Merab Gogberashvili, Ramaz Khomeriki.
[arXiv:0808.1295 [gr-qc]].
10.1142/S0217732309032083.
Mod.Phys.Lett. A24 (2009) 2761-2768.

III. კოსმოსური სხივების ფიზიკა

III. Cosmic Ray Physics

The Eas Bursts - High Energy Extensive Air Showers Correlated in Time.817844
By T.T. Barnaveli, T.T. Barnaveli, Jr., N.A. Eristavi, I.V. Khaldeeva, A.P. Chubenko,
N.M. Nesterova.
[arXiv:0904.1944 [astro-ph.HE]], 2009

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

G.I. Japaridze, Henrik Johannesson, Alvaro Ferraz
"Metal-insulator transition in a quantum wire driven by a modulated Rashba spin-orbit coupling"
Phys. Rev. B 80, 041308(R) (2009).

G.I. Japaridze, S. Mahdavifar
"Magnetic phase diagram of the dimerized spin S=1/2 ladder"
Eur. Phys. J. B 68, 59-66 (2009).

Zoran Ristivojevic, George I. Japaridze, Thomas Nattermann
"Spin-filtering by field dependent resonant tunneling"
arXiv:0909.0025.

Thibaut Jonckheere, G.I. Japaridze, Thierry Martin, and Roland Hayn
"Transport through a band insulator with Rashba spin-orbit coupling: metal-insulator transition and spin-filtering effects"
arXiv:0905.0611.

G.A. Baramidze, G.A. Kharadze
"Spin Fluctuations in A-like Superfluid Phase of 3He in Aerogel”"
J. Low Temp. Phys. 157, 502 (2009).

Giorgi Baramidze, Giorgi Kharadze
"Magnetic Field Dependence of A→B phase Transition Temperature in Superfluid 3He"
Buletin of Georgian Natl.Acad. Sci. 3, 61 (2009).

George Jackeli, Giniyat Khaliullin
"Magnetically Hidden Order of Kramers Doublets in d1 Systems: Sr2VO4"
Phys. Rev. Lett. 103, 067205 (2009).

George Jackeli, Giniyat Khaliullin
"Mott Insulators in the Strong Spin-Orbit Coupling Limit: From Heisenberg to a Quantum Compass and Kitaev Models"
Phys. Rev. Lett. 102, 017205 (2009).

C.F. Barenghi, Y.A. Sergeev, N. Suramlishvili, and P.J. van Dijk
"Interaction of ballistic quasiparticles and vortex configurations in superfluid 3He-B”"
Phys. Rev.B, 79 024508 (2009).

I.G.Ratishvili, N.Z.Namoradze
"Temperature dependence of hydrogen mobility in the ordering rare-earth dihydrides"
Bulletin of GNAS, vol. 3 (New Series), N 3, 70-75 (2009).

I.G.Ratishvili, N.Z.Namoradze
"Temperature dependence of hydrogen local mode frequencies in the ordering bcc metal hydrides"
arXiv:0905.2733v1.

I.G.Ratishvili, N.Z.Namoradze
"Ordering Processes in the Systems Characterized by Two Long-Range-Order Parameters"
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. 31, № 3, 315-332 (2009).

N.Z.Namoradze, I.G.Ratishvili
"Influence of Interstitial Atoms on the Heat Capacity of the Host Metal Lattice"
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. 31, № 6, 869-875 (2009).

V.G. Kvatchadze, T.L.Kalabegishvili, M.G.Abramishvili, Z.G.Akhvlediani, M.V.Galustashvili, K.A.Garibashvili.
"Peculiarities of post-irradiation annealing of MgO crystals"
Radiation Effects & Defects in Solids 164(11) 685-691 (2009).

G. Dekanozishvili, D. Driaev, T. Kalabegishvili, V. Kvatchadze
"Thermoluminescence and absorption spectra of CdSe quantum dot doped glass irradiated by X-rays."
J. Luminescence 129, 1154-1157 (2009).

V Kvatchadze , G.Dekanozishvili , M Abramishvili , Z Akhvlediani, M Galustashvili, T Kalabegishvili.
"Thermoluminescence and absorption spectra of MgO crystals irradiated by fast neutron fluxes of low intensity"
Phys. Status Solidi A, 1-5 (2009).

N.Z.Namoradze, I.G.Ratishvili
"Influence of Interstitial Atoms on the Heat Capacity of the Host Metal Lattice"
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. 31, № 6, 869-875 (2009).

N.L. Arabajian, V.I. Serdobintsev, V.M. Tavkhelidze, T.A. Peradze, Yu.I. Stamateli, K.M. Gorgadze.
"Effect of Hydrogen on Internal Friction and Elastic Modulus in Titanium Alloys"
Acta Materialia 57 (2009) 71.

Т.А. Перадзе, Н.Л. Арабаджян, В.И. Сердобинцев, Т.В. Челидзе, Т.И. Берикашвили, К.М. Горгадзе
"Акустические исследования мартенситного превращения в сплаве на основе титана ВТ-23."
Georgian Engineering News, 50(2), 2009.

J.G. Chigvinadze, J.V. Acrivos, I.G. Akhvlediani, M.I. Chubabria, T.L. Kalabegishvili and T.I. Sanadze.
"The investigation of EPR paramagnetic probe line width and shape temperature dependence in high-temperature
superconductors of Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O system"
E Print arXiv:0808.2920 [cond-mat.supr-con], 4 pp.(2008);
Physics Letters A373, (8-9), 874-878 (2009).

Д.Д. Гуламова, Д.Е. Ускенбаев, Ж. Фантоззи, Дж.Г. Чигвинадзе, О.В. Маградзе.
"Фазовый состав и свойства сверхпроводящей керамики на основе прекурсоров Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3Oy, полученных
закалкой расплава на солнечной печи"
Журнал технической физики, т.79 вып.6, pp.98-102 (2009).

J.G. Chigvinadze, J.V. Acrivos, S.M. Ashimov, D.D. Gulamova, T.V. Machaidze, D.E.Uskenbaev.
"Temperature dependence investigation of dissipation processes in strongly anisotropic high-temperature superconductors
of Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O systems sinthesized using solar energy"
The Hungarian scientific journal ”Epitoanyag”, v. 61, N4, pp. 104-108, 2009.

Д.Д. Гуламова, Д.Е. Ускенбаев, Ж. Ш. Турдиев, Дж.Г. Чигвинадзе, О.В. Маградзе, С.М. Ашимов.
"Исследование фазообразование ВТСП составов Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3Oy (n=2,3,4,5,7,9) на основе
аморфных прекурсоров, полученных при помощи солнечной энергии"
Известия высших учебных заведений.Физика. (ISSN 0021-3411), 8/2, стр. 42-45.

Д.Д. Гуламова, Д.Е. Ускенбаев, Ж. Ш. Турдиев, Дж.Г. Чигвинадзе, О.В. Маградзе.
"Образование предпалагаемых сверхпроводящих фаз номинальных составах Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3Oy (x=4,5,7,9)
на основе аморфных прекурсоров, полученных под воздействием концентрированного солнечного излучения"
Гелиотехника, Академия Наук Республики Узбекистан.(ISSN 0130-0997). № 3, 85-90 (2009).

Дж. Чигвинадзе, Д. Гуламова, С.М. Ашимов, Т. Мачаидзе, Г. Донадзе, Д. Ускенбаев.
"Обнаружение высокотемпературных сверхпроводящих фаз в системе Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O, синтезированных
с использованием солнечной энергии и сверхбыстрой закалки расплава"
2th International Conference and Exhibition of the Georgian Ceramists` Assotiation, Tbilisi. October 7-10, 2009.
Journal of the Georgian Ceramists’ Association „Ceramics“, ISSN 1512-0325, 1-2(20-21) 2009, pp. 210-215. (In Russian).

A.М. Akhalkatsi, T.А. Gavasheli, Т.О. Gegechkori, G.I. Mamniashvili, Z.G. Shermadini, W.G. Clark.e
"Multiple NMR spin echoes in magnets: The echo structure and potential applications"
J.Appl. Phys. 105, 07D303 (2009).

G.I. Mamniashvili, Y.G. Sharimanov, A.M. Pohorily, O.M. Kuzmak.
"Domain-acoustic echo phenomenon in europium garnet and iron borate"
J. Appl. Phys. 105, 07A504 (2009).

G.I. Mamniashvili, Y.G. Sharimanov, T.O. Gegechkori.
"Inductive excitation of domain-acoustic echo and magnetoacoustic resonance in magnetostrictive materials by
using a pulse NMR spectrometer"
The second international conference and exhibition of the Georgian ceramical society. Georgian Technical University,
7-10 October, 2009;
Journal of the Georgian Ceramists’ Association ISSN 1512-0325. 1-2(20-21), p.200 (2009).

T.N. Khoperia, G.I. Mamniashvili.
"A competitive nanotechnologies for deposition of thin films and fabrication of powder-like particles"
The second international conference and exhibition of the Georgian ceramical society. Georgian Technical University,
7-10 October, 2009;
Journal of the Georgian Ceramists’ Association ISSN 1512-0325. 1-2(20-21).2009, p. 53 (2009).

A.M. Akhalkatsi, Ts.A. Gavasheli, G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, M.G. Okrosashvili, A.V. Peikrishvili.
"Enhanced resolution NMR spin echo method to study cobalt nanopowders and half metals using additional magnetic
video-pulse excitation"
Georgian Electronic Scientific Journals (GESJ): Physics. Date: 2009-03-26; ID: 1529.

E.N. Chikvaidze, T.V. Gogoladze, I.N. Kirikashvili and G.I. Mamniashvili.
"Ternary complexes of albumin-Mn(II)-bilirubin and Electron Spin Resonance studies of gallstones"
E-print arXiv: Cond-mat /0903.5313 (2009).

M.M. Nadareishvili, K.A. Kvavadze, G.I. Mamniashvili, T.N. Khoperia, T.I. Zedgenidze.
"The vacuum thermal treatment effect on the optical absorption spectra of the TiO2 coated by Ni-B nano-clasters
photocatalyst powders"
E-print arXiv: Cond-mat /0903.5104 (2009).

T.N. Khoperia, G.I. Mamniashvili.
"A competitive nanotechnology for deposition of thin films and fabrication of powder-like particles"
2nd International Conference and Exhibition of the Georgian Ceramists’ Association, Tbilisi. October 7-10, 2009.
Journal of the Georgian Ceramists’ Association “Ceramics” (ISSN 1512-0325), 1-2 (20-21), pp. 53-59. 2009.

F.Kh. Akopov,V.N. Gabunia, M.V Galustashvili, D.G. Driaev,I.V. Chkhartishvili.
"Some Physical Properties of the Ti-Al and Ti-Al-Co Composite Materials Obtained by Shock-Wave Compacting"
Physics of Metals and Metallography, 107 (6), 613- 615(2009) [Fizika Metallov i Metallovedenie, 107 (6) 657-659 (2009)].

F.Kh. Akopov, I.V. Chkhartishvili, M.V Galustashvili,D.G. Driaev, S.L.Tsakadze.
"Influenсe of the Isochronic Annealing on Magnetic and Mechanical Properties of Ti-Al and Ti-Al-Co Composites"
Acc. for publ. in Physics of Metals and Metallography, Fizika Metallov i Metallovedenie, 109 (4) (2010).

Dж. Чигвинадзе, Д. Гуламова, С.М. Ашимов, Т. Мачаидзе, Г. Донадзе, Д. Ускенбаев.
"Обнаружение высокотемпературных сверхпроводящих фаз в системе Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O, синтезированных с использованием
солнечной энергии и сверхбыстрой закалки расплава"
2nd International Conference and Exhibition of the Georgian Ceramists’ Association, Tbilisi. October 7-10, 2009.
Journal of the Georgian Ceramists’ Association „Ceramics“, ISSN 1512-0325, 1-2(20-21) 2009, pp. 210-215. (In Russian).

J. Chigvinadze, V. Buntar, S. Ashimov, T. Machaidze, G. Donadze.
"Исследование температурной зависимости магнитных свойств и фуллеренов в сверхпроводящем и нормальном состоянии"
2nd International Conference and Exhibition of the Georgian Ceramists’ Association, Tbilisi. October 7-10, 2009.
Journal of the Georgian Ceramists` Association „Ceramics“, ISSN 1512-0325, 1-2(20-21) 2009, pp. 216-221. (In Russian).

Chkhartisvili, F. Akopov, N. Кvataya, D. Gamsakchurdia, J. Sharashenidze.
"Transformation of a Copper Plate as the Result of Collision with Titanium Target"
Proc. of the 12-th International meeting “Order, Disorder and Properties of Oxides” ODPO-12. 2009. 10-16 september,
Loo, Big Sochy. V. I, pp. 11-13 (2009).

А.А. Gachechiladze, V.F. Akopov, F.Kh. Akopov, G.I. Kiknadze.
"On Possibility of Ferromagnet Alloys Application as a Operational Material for the Thermal Magnetic Driver"
Proc. of the 12-th International meeting “Order, Disorder and Properties of Oxides” ODPO-12. 2009. 10-16 september,
Loo, Big Sochy. V. I, pp. 14-16 (2009).

კონფერენციები

Conferences

NORDFOKS Workshop on Low-Dimensional Physics, Lofoten (Norway) 05.08.2009.
Invited Talk: G.I. Japaridze "Magnetic Phase Diagram of a Ladder with modulated Rung Distortion"

International Conference, ICCMP, University of Brasilia (Brazil) 20-28.07.2009.
G.I. Japaridze Co-direktor of the Conference. "The Heisenberg model: Past, Present and Future"

International Conference, ICCMP.
Invited Talk: G.Jackeli "The Heisenberg model: Past, Present and Future"

International Gordon Research Conference “Hydrogen-Metal Systems”. 12-17.09. 2009 Barga (Italy).
Poster Presentation: I.G.Ratishvili, N.Z.Namoradze. "Hydrogen weighting effects in the ordering metal hydrides"

The Workshop organized by STCU “Promotional actions in Sweden”. 12–18,10. 2009, Stockholm (Sweden).
Oral presentation: I.G.Ratishvili "Some fundamental results of the STCU Project 3867:“Creation of modern
multifunctional hydrogen sensors”. (Temperature dependence of the local mode frequencies)"

Workshop on Topics in Quantum Turbulence: The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics,
Trieste, Italy, 16-20 March 2009.
Oral presentation: Y.A. Sergeev, C.F. Barenghi, and N. Suramlishvili.
"Interaction of ballistic quasiparticles with quantized vortices and vortex structures in 3He-B"

European Turbulence Conference, Marburg, Germany, 6-10 September 2009.
Oral presentation: Y.A. Sergeev, C.F. Barenghi, and N. Suramlishvili.
"Visualization of quantum turbulence in 3He - B by thermal excitations"

Working meting of Pacific Northwest National Laboratory and Andronikashvili institute of Physics
(August 24 - September 4, 2009).
V. Kvatchadze and M. Galustashvili. "The study of simultaneous radiation and mechanical (or electric)
stress effect on the mechanical and optical properties of ionic crystals"

7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation LUMDETR 2009
(12-17 Juli 2009; Krakow, Poland.) Abs. p.151 (2009).
V.Kvatchadze, T.Kalabegishvili, G.Dekanozishvili, V.Gritsyna, M. Abramishvili1, Z. Akhvlediani, M. Galustashvili,
V. Tavkhelidze (oral). V. gricina.
"Dosimetric properties of magnesium oxide in the wide range of fast neutron fluences (109-1018n•cm-2)"

7th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation LUMDETR 2009
(12-17 Juli 2009; Krakow, Poland.)
Z.Akhvlediani, I.Akhvlediani, G.Dekanozishvili, T.Kalabegishvili, V.Kvatchadze (Poster).
"Spectroscopy of LiF Crystals Irradiated under Different Conditios of Pile- and Gamma-Radiation"

Material Science Days (Tbilisi, Georgia, 8-10 Juli, 2009).
M.Abramishvili, M.Galustashvili, G.Dekanozishvili, D.Driaev, T.Kalabegishvili, V.Kvatchadze (Poster).
"Thermally stimulated relaxation processes inreactor at different temperatures"

Material Science Days (Tbilisi, Georgia, 8-10 Juli, 2009).
Z.Akhvlediani, I.Akhvlediani, G.Dekanozishvili, T.Kalabegishvili, V.Kvatchadze (Poster).
"Spectroscopy Features of LiF(OH) Due to Irradiation Conditions"

Abstract and poster in 14th Canadian Semiconductor Technology Conference „Nano and Giga Challenges in Electronic,
Photonics and Renewable Energy“. Toronto, Canada, August 8-17, 2009.
G.I. Mamniashvili, Y.G. Sharimanov, T.O. Gegechkori.
"Induction Inductive detection of magnetoacoustic resonances and domain-acoustic echo in magnetostrictive
materials using a pulse NMR technique."

Material Science Days (Tbilisi, Georgia, 8-10 Juli, 2009) Abs. p.52.
T. Khoperia, G. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, T. Zedginidze, F.K. Akopov.
"Spectra of the magnetic video-pulse influence on the nuclear spin echo in multidomain magnets"

Material Science Days (Tbilisi, Georgia, 8-10 Juli, 2009) Abs. p.26.
T. Khoperia
"Competitive methods for nano-film and cluster coating in electronics and solar energy applications"

216th Meeting of the Electrochemical Society, Abs. #170, Vienna, Austria (2009).
T.N. Khoperia, N.T. Khoperia.
"Competitive Method of Fabrication of Photomasks and Nanochips"

216th Meeting of the Electrochemical Society, Abs. #2425, Vienna, Austria (2009).
T.N. Khoperia, G.I. Mamniashvili.
"Competitive Method of Fabrication of Photomasks and Nanochips"

215th Meeting of the Electrochemical Society, Abs. # 115, San Francisco, California (2009).
Khoperia T.N., Mamniashvili G.I., Zedginidze T.I., Petriashvili T.G.
"Nanotechnologies for Fabrication of Devices for Piezoengineering, Micro- and Nano-Electronics"

215th Meeting of the Electrochemical Society, Abs. # 1289, San Francisco, California (2009).
T. Khoperia, G. Mamniashvili and M. Petriashvili.
"Electroless Deposition for Fabrication of Photocatalysis, Nano-sized Magnetic Particles for Cancer Treatment and Composites"პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

I. Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost
"Comparative Analysis of Intermittent Burst Temporal Characteristics at the Edge of the CASTOR and Tore Supra Tokamaks"
Physics of Plasmas, 16, 022309, 2009.

J Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, D.Sestak, A.Krivska, S.Nanobashvili
"EBE/ECE Radiometry on COMPASS Tokamak - Design and First Measurements"
In Proc. of the 18th Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas, Gent, Belgium, 24 - 26 June, 2009,
AIP Conference Proceedings, 1187, 473-476, 2009.

G. V. Gelashvili, M. O. Mdivnishvili, I. S. Nanobashvili, S. I. Nanobashvili, G. I. Rostomashvili
"Research of Shock Waves Near to the Area of Cumulation"
E-Print: arXiv: 0911.0099v, 2009.

M. Tagviashvili, V. Berezhiani
"The negative refractive index metamaterials as the aggregate of spherical particles or porous disposed in the different
ambient medium"
Metamaterials IV, ed. by Vladimir Kuzmiak, Peter Markos, Tomasz Szoplik, Proceedings of SPIE Vol. 7353
(SPIE, Bellingham, WA 2009) 73530O, 2009.

M. Tagviashvili
"Epsilon near zero limits in the Mie-scattering theory"
E-Print: arXiv: 0911.3305, 2009.პუბლიკაციები საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in Georgian Scientific Journals

N.A. Kervalishvili
"Formation and stability of solitary vortex structure in gas-discharge nonneutral electron plasma"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.13B, pp.94-101, 2009.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Jamlet R. Monaselidze, Maya T. Kiladze, Maya Z. Gorgoshidze, David G. Khachidze, Eteri M. Lomidze.
"Influence of Nano- and Microgram Quantities of Anticarcinogenic Porphyrin Cu(II)TOEPyP(4) on DNA
Thermostability in vitro."
Georgian Medical News, Tbilisi – New Yourk, v.10, 45-49 2009.
www.geomednews.org, www.viniti.ru

J.R. Monaselidze, S.V. Barbakadze, M.T. Kiladze, M.Z. Gorgoshidze, D.G. Khachidze and G.V. Majagaladze.
"Binding mechanism of the anticancerogenic metalloporphyrin Cu(II)TOEPyP(4) DNA in vitro."
JBPC, vol. 9, issue 3, pp. 127-129 2009.

Kiladze M., Gorgoshidze M., Monaselidze J., Jokhadze T, Lezhava T.
"Microcalorimetric Study of Human Blood Lymphocytes Culture at Presence of Cupper, Cadmium and Prostomax."
Georgian Medical News, Tbilisi – New Yourk, No.3, Iss.168, pp. 104-107, 2009.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19359734

Monaselidze J., Kiladze M, Gorgoshidze M, Khachidze D, Lomidze E.
"Influence of anticarcinogenic metalloporphyrin Cu(II)TOEPyP(4) on DNA thermostability in vitro."
Georgian Med News. 2009, Oct; (175): 57-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19893128

N. Sapojnikova, A. Thorne, F. Myers, D. Staynov, C. Crane-Robinson.
"The chromatin of active genes is not in a permanently open conformation."
J. Mol. Biology, 386, 290-299, 2009.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022283608015684?via%3Dihub

V. Bregadze, Gelagutashvili, K. Tsakadze.
"Thermodynamic Models of Metal Ion - DNA Interactions."
In:"Metal Complex DNA Interactions” (Eds. N. Hadjiliadis and E. Sletten, Blackwell Publishing Ltd, UK), Chap. 2, 31-53, 2009.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
Sh. Abramidze, N. Katamadze, G. Kiknadze, G. Nabakhtiani, Z. Rostomashvili, Z. Saralidze.
“Decommissioning of the research nuclear reactor IRT-M of the E. Andronikashvili Institute of Physics and creation of a new low-power nuclear facility on its basis”.
Georgian Engineering News, № 3, 2009, pp. 53-58 (2009).