პუბლიკაციები, 2012 წელი
Publications, 2012 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Standard Model with Partial Gauge Invariance.
By J.L. Chkareuli, Z. Kepuladze.
[arXiv:1108.0399 [hep-ph]].
10.1140/epjc/s10052-012-1954-9.
Eur.Phys.J. C72 (2012) 1954.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Higgs Boson Production and Decay: Effects from Light Third Generation and
Vectorlike Matter.

By M.Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi.
[arXiv:1207.7068 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.86.095028.
Phys.Rev. D86 (2012) 095028.

Fundamental Physics at the Intensity Frontier.
By J.L. Hewett et al..
[arXiv:1205.2671 [hep-ex]].
10.2172/1042577.

Revisiting mGMSB in Light of a 125 GeV Higgs.
By M.Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Fariha Nasir, Qaisar Shafi.
[arXiv:1204.2856 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2012.06.036.
Phys.Lett. B713 (2012) 462-468.

125 GeV Higgs Boson from t-b-tau Yukawa Unification.
By Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1203.6082 [hep-ph]].
10.1007/JHEP07(2012)055.
JHEP 1207 (2012) 055.

Sparticle mass spectra from SU(5) SUSY GUT models with $b-\tau$
Yukawa coupling unification.

By Howard Baer, Ilia Gogoladze, Azar Mustafayev, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1201.4412 [hep-ph]].
10.1007/JHEP03(2012)047.
JHEP 1203 (2012) 047.

Variety of SO(10) GUTs with Natural Doublet-Triplet Splitting via the
Missing Partner Mechanism.

By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, Pran Nath, Raza M. Syed.
[arXiv:1112.5387 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.85.075002.
Phys.Rev. D85 (2012) 075002.

Higgs Boson Mass from t-b-$\tau$ Yukawa Unification.
By Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1112.2206 [hep-ph]].
10.1007/JHEP08(2012)028.
JHEP 1208 (2012) 028.

Neutralino-Sbottom Coannihilation in SU(5).
By Ilia Gogoladze, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1111.6299 [hep-ph]].
10.1007/JHEP03(2012)054.
JHEP 1203 (2012) 054.

Light stop from b–$\tau$ Yukawa unification.
By Ilia Gogoladze, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1104.3566 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2011.11.026.
Phys.Lett. B706 (2012) 345-349.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Localization Problem in the 5D Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Levan Midodashvili.
[arXiv:1209.3815 [hep-th]].
10.1142/S0218271812500812.
Int.J.Mod.Phys. D21 (2012) 1250081.

Localization of Matter Fields in the 5D Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1204.2448 [hep-th]].
10.1007/JHEP09(2012)056.
JHEP 1209 (2012) 056.

Localization of gauge bosons in the 5D standing wave braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Levan Midodashvili.
[arXiv:1105.1866 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2011.12.004.
Phys.Lett. B707 (2012) 169-172.

Machian origin of the entropic gravity and cosmic acceleration.
By Merab Gogberashvili, Igor Kanatchikov.
[arXiv:1012.5914 [physics.gen-ph]].
10.1007/s10773-011-0971-z.
Int.J.Theor.Phys. 51 (2012) 985-997.

An Anisotropic Standing Wave Braneworld and Associated Sturm-Liouville
Problem.

By Merab Gogberashvili, Alfredo Herrera-Aguilar, Dagoberto Malagon-Morejon.
[arXiv:1012.4534 [hep-th]].
10.1088/0264-9381/29/2/025007.
Class.Quant.Grav. 29 (2012) 025007.

On the fine structure constant in the Machian universe.
By Merab Gogberashvili, Igor Kanatchikov.
[arXiv:1009.2266 [gr-qc]].

II. ATLAS / CMS კოლაბორაცია

II. ATLAS / CMS Collaboration

Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment
at the LHC.

By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.).
[arXiv:1207.7235 [hep-ex]].
10.1016/j.physletb.2012.08.021.
Phys.Lett. B716 (2012) 30-61.

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

Publications in International Scientific Journals

J.Preinhaelter, J.Zajac, J.Urban, S.Nanobashvili, F.Zacek et al
"New Rezults from EBW Emision Experimet on COMPASS"
39th EPC Conf. & ,16th Int.Cong. on Plasma Phys., Stockholm, 2-6 July 2012, ECA, V 36F, P1.064, 2012.

S.Nanobashvili, G.Gelashvili, M.Mdivnishvili, I.Nanobashvili, G.Rostomashvili
"Toroidal Shock Wave Dynamics Near the Area of Cumulation"
In Proc. 25th (SPPT 2012) Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech. Rep., June 18-21 2012.

J.Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, S.Nanobashvili, F.Zacek et al
"First Results from EBW Emission Diagnostics on COMPASS"
Rev. Sci. Instrum., V.83, 10E327, 2012.

Z. Yoshida and N.L. Shatashvili
"Generalized Beltrami Flow – a model of thin-disk and narrow-jet system"
ArXiv: 1210.3558v1 [physics.flu-dyn] 12 Oct 2012

Jan Weiland, Anatoly Zagorodny, VlodymyrZasenko and Nana Shatashvili
"On the Physics Description of Fusion Plasmas II"
AIP Conf. Proc. 1445, 54-62 (2012)

Jan Weiland, Anatoly Zagorodny, VlodymyrZasenko and Nana Shatashvili
"On the Physics Description of Fusion Plasmas I"
AIP Conf. Proc. 1445, 34-53 (2012)პუბლიკაციები საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in Georgian Scientific Journals

N.A. Kervalishvili
"Dynamics of vortex structures in collisionless pure and gas-discharge nonneutral electron plasmas"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.15B, pp.120-136, 2011-2012.

N.A. Kervalishvili
"Dynamics of solitary vortex structure in collisional pure and gas-discharge nonneutral electron plasmas"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.15B, pp.137-150, 2011-2012.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

J. Monaselidze, T. Tevdoradze, M. Zibzibadze, M. Alibegashvili, L. Ramishvili, M. Gordeziani and N. Kotrikadze
"The study of blood serum proteins in patients with mammary gland tumours."
Journal of Biological Physics and Chemistry, vol.1, pp. 19–22, 2012.
http://www.amsi.ge/jbpc/11212/12-1-abs3.htm

J. Monaselidze, E. Kiziria, M. Gorgoshidze, D. Khachidze, M. Kiladze, E. Lomidze, H. Margaryan and N. Hakobyan
"CD and DSC Investigation of Individual and Complex Influence of Meso-Tetra(4-Oxiethylpyridil) Porphyrin (TOEPyP4) and Its Zn-Complex on DNA"
American Journal of Analytical Chemistry, Vol. 3 No. 10, 2012, pp. 698-703.
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=23623

Teimuraz A. Lezhava, Tinatin A. Jokhadze and Jamlet R. Monaselidze.
"The Functioning of “Aged” Heterochromatin."
Senescence, 2012, ISBN: 978-953-51-0144-4
http://cdn.intechopen.com/pdfs/30057/InTech-The_functioning_of_aged_heterochromatin.pdf

Monaselidze, Jamlet R.; Kiladze, Maya T.; Gorgoshidze, Maya Z.; Khachidze, David G.; Bregadze, Vasil G.; Lomidze, Eteri M.; Lezhava, Theimuraz A.
"Microcalorimetric study of DNA–Cu(II)TOEPyP(4) porphyrin complex."
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN: 1388-6150, Volume: 108, Issue: 1, Date: 2012, 03-01, Pages: 127-131
https://doi.org/10.1007/s10973-011-1669-4

N. Sapojnikova, N. Asatiani, T. Kartvelishvili, T. Vashadze, R. Shakarishvili, I. Kalandadze, A. Tsiskaridze.
"MMP-9, antioxidant defense system and extracellular cytokine HMGB1 as predictors of acute ischemic stroke outcome."
Cerebrovasc Dis 33 (suppl 2); 418-419 2012.

N. Sapojnikova, Nino Asatiani, Tamar Kartvelishvili, Iagor Kalandadze and Alexander Tsiskaridze.
"Plasma Antioxidant Activity as a Marker for a Favourable Outcome in Acute Ischemic Stroke."
Invited Chapter in Collected Book “Antioxidant Enzyme” (Ed. M. Amr El-Missiry), ISBN 978-953-51-0789-7;
INTECH Publisher, Open access, 2012, Chapter 6, pp. 141-168.
http://www.intechopen.com/articles/show/title/plasma-antioxidant-activity-as-a-marker-for-a-favourable-outcome-in-acute-ischemic-stroke

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze, Jamlet R. Monaselidze, Zaza V. Jaliashvili, Temur B. Khuskivadze.
"Point Defects in Double Helix Induced by Interaction of Silver Nanoparticles with DNA"
Cornell University Library arXiv:1206.4816v1 [physics.bio-ph], 2012.

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze.
"Conformational Transitions in Silver Nanoparticals: DNA and Photoirradiation."
Cornell University Library arXiv:1206.4815v1 [physics.bio-ph], 2012.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
შ.აბრამიძე, ა.გიგინეიშვილი, ნ.ქათამაძე, გ.კიკნაძე, გ.ნაბახტიანი, მ.რაზმაძე, ზ.როსტომაშვილი.
“The Tasks Related to the Decommissioning of Georgian Nuclear Research Reactor”.
BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 6, no. 3, pp 49-54 (2012).

გ.გორდაძე, ა.გორდაძე, პ.იმნაძე, ც.კვირიკაშვილი, გ.კიკნაძე, ნ.ლობჟანიძე.
“დასავლეთ საქართველოს ნიადაგების მიკროელემენტების კონცენტრაციის განსაზღვრა და
მათი შედარებითი ანალიზი“.
Nano Studies, #5, გვ. 5-10 (2012).