პუბლიკაციები, 2013 წელი
Publications, 2013 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

On emergent SUSY gauge theories.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1305.4470 [hep-ph]].
Bled Workshops Phys. 14 (2013) no.2, 52-64.

Emergent gauge theories and supersymmetry: a QED primer.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1212.6939 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2013.02.053.
Phys.Lett. B721 (2013) 146-150.

On Emergent Gauge and Gravity Theories.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1206.1368 [hep-th]].
10.1142/9789814440349_0007.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Sparticle Spectroscopy from SO(10) GUT with a Unified Higgs Sector.
By M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi.
[arXiv:1307.4882 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.88.095019.
Phys.Rev. D88 (2013) no.9, 095019.

SO(10) as a Framework for Natural Supersymmetry.
By Ilia Gogoladze, Fariha Nasir, Qaisar Shafi.
[arXiv:1306.5699 [hep-ph]].
10.1007/JHEP11(2013)173.
JHEP 1311 (2013) 173.

A Predictive Yukawa Unified SO(10) Model: Higgs and Sparticle Masses.
By M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1303.6964 [hep-ph]].
10.1007/JHEP07(2013)139.
JHEP 1307 (2013) 139.

Non-Universal Gaugino Masses and Natural Supersymmetry.
By Ilia Gogoladze, Fariha. Nasir, Qaisar. Shafi.
[arXiv:1212.2593 [hep-ph]].
10.1142/S0217751X13500462.
Int.J.Mod.Phys. A28 (2013) 1350046.

Inverse Seesaw in NMSSM and 126 GeV Higgs Boson.
By Ilia Gogoladze, Bin He, Qaisar Shafi.
[arXiv:1209.5984 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2012.11.043.
Phys.Lett. B718 (2013) 1008-1013.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Gauge Fields in the 5D Gravity-Scalar Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili.
[arXiv:1312.6241 [hep-th]].
10.1209/0295-5075/104/50002.
EPL 104 (2013) no.5, 50002.

The 5D Standing Wave Braneworld With Real Scalar Field.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili.
[arXiv:1310.1911 [hep-th]].
10.1155/2013/873686.
Adv.High Energy Phys. 2013 (2013) 873686.

Numerical Solutions in 5D Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili, Otari Sakhelashvili, Giorgi Tukhashvili.
[arXiv:1304.6079 [hep-th]].
10.1142/S0217732313500922.
Mod.Phys.Lett. A28 (2013) 1350092.

Quantum Behavior in Machian Model.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:0910.0169 [physics.gen-ph]].

Anisotropic inflation in a 5D standing wave braneworld and effective
dimensional reduction.

By Merab Gogberashvili, Alfredo Herrera-Aguilar, Dagoberto Malagon-Morejon,
Refugio Rigel Mora-Luna.
[arXiv:1202.1608 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2013.07.031.
Phys.Lett. B725 (2013) 208-211.

Thick brane isotropization in the 5D anisotropic standing wave braneworld model.
By Merab Gogberashvili, Alfredo Herrera-Aguilar, Dagoberto Malagon-Morejon,
Refugio Rigel Mora-Luna, Ulises Nucamendi.
[arXiv:1201.4569 [hep-th]].
10.1103/PhysRevD.87.084059.
Phys.Rev. D87 (2013) 084059.

Massless fermions in the standing wave braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Levan Midodashvili.
[arXiv:1109.3758 [hep-th]].

III. კოსმოსური სხივების ფიზიკა

III. Cosmic Ray Physics

First results on the spatiotemporal correlations of the remote Extensive Air Shower pairs.
By Yu Verbetsky, M. Svanidze, A. Iashvili, E. Tskhadadze, D. Kokorashvili.
10.1088/1742-6596/409/1/012085.
J.Phys.Conf.Ser. 409 (2013)no.1, 012085.

Registration of the signal of a star and PCR sources optical radiation by means of the installation, aimed at the investigation of EAS of high energy cosmic rays.
By T.T. Barnaveli, N.A. Eristavi, I.V. Khaldeeva, A.P. Chubenko, N.M. Nesterova.
[arXiv:1308.5463 [astro-ph.HE]], 2013

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

I.S.Nanobashvili,
"Possible Use of Dynamic Ergodic Divertor as a Contactless Biasing in Tokamaks"
40th EPS Conferenceon Plasma Physics, Espoo, Finland, 1-5, July, 2013
ECA, Vol. 37D, P5.171, 2013.

Varavin M., Zajac J., Zacek F., S.Nanobashvili, Ermak G.,Varavin A.,Vasilev A.,Stumbra M.,Vetoshko A.,Fateev A.,Shevchenko V.
"Modernization and calibration of interferometer of Tokamak COMPASS"
8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng. of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13);
IEEE 2013,s.571-575.ISBN 978-1-4799-1066-3,2013.

M.Varavin, J.Zajac, F.Zacek, S.Nanobashvili, at al
"New Designe of Microwave Interferometer of Tokamak COMPASS"
In Proc. 8th Int. Kharkov Symp. on Phys.and Eng. of Microwaves, Mill.and Submill Waves (MSMW’13);
Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013.

V.I. Berezhiani, N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan and B.N. Aleksic
"Vortex bubble formation in pair plasmas"
Phys. Rev. E. 88. 015101 (2013)ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Jamlet Monaselidze, Maya Gorgoshidze, David Khachidze, Maya Kiladze, Vasil Bregadze, Eugene Kiziria,
Hakob Margaryan, Nune Hakobyan
"Zn Ions Change Binding Mode of TOEPyP4 with DNA and Cause DNA Transition from B to C and Zn-Like Conformations"
American Journal of Analytical Chemistry, 2013, 2013, 4, 744-748
http://dx.doi.org/10.4236/ajac.2013.412090

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze.
"Photo-Induced DNA-Dependent Conformational Changes in Silver Nanoparticles."
Advances in Nanoparticles, Vol.2 No.2, PP. 176-181, 2013,

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze, Zaza V. Jaliashvili, Jemal G. Chkhaberidze,
Jamlet R. Monaselidze, Temur B. Khuskivadze.
"Forster Resonance Energy Transfer and Laser Fluorescent Analysis of Defects in DNA Double Helix."
Cornell University Library arXiv:1306.1846 [physics.bio-ph] 2013,