პუბლიკაციები, 2014 წელი
Publications, 2014 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Emergent SUSY Theories: QED, SM & GUT.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1410.6837 [hep-th]].
Bled Workshops Phys. 15 (2014) no.2, 46-65.

Photon and photino as Nambu-Goldstone zero modes in an emergent SUSY QED.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1403.0436 [hep-th]].
10.1140/epjc/s10052-014-2906-3.
Eur.Phys.J. C74 (2014) 2906.

Gauge Fields as Goldstone Bosons Triggered by Spontaneously Broken
Supersymmetry.

By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1305.6898 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.90.065015.
Phys.Rev. D90 (2014) no.6, 065015.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

3.5 keV X-ray line and R-Parity Conserving Supersymmetry.
By Bhaskar Dutta, Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Qaisar Shafi.
[arXiv:1407.0863 [hep-ph]].
10.1007/JHEP11(2014)018.
JHEP 1411 (2014) 018.

Muon g-2, 125 GeV Higgs boson, and neutralino dark matter in a flavor
symmetry-based MSSM.

By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Ün.
[arXiv:1406.6965 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.90.116002.
Phys.Rev. D90 (2014) no.11, 116002

Flavor Symmetry Based MSSM (sMSSM): Theoretical Models and
Phenomenological Analysis.

By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1406.6078 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.90.056001.
Phys.Rev. D90 (2014) no.5, 056001.

Nonuniversal Gaugino Masses and Muon g-2.
By Ilia Gogoladze, Fariha Nasir, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1403.2337 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.90.035008.
Phys.Rev. D90 (2014) no.3, 035008.

Split sfermion families, Yukawa unification and muon $g - 2$.
By M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Ün.
[arXiv:1402.4918 [hep-ph]].
10.1007/JHEP05(2014)079.
JHEP 1405 (2014) 079.

Top Quark and Higgs Boson Masses in Supersymmetric Models.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1402.2924 [hep-ph]].
10.1007/JHEP04(2014)109.
JHEP 1404 (2014) 109.

Effects of Neutrino Inverse Seesaw Mechanism on the Sparticle Spectrum in
CMSSM and NUHM2.

By I. Gogoladze, B. He, A. Mustafayev, S. Raza, Q. Shafi.
[arXiv:1401.8251 [hep-ph]].
10.1007/JHEP05(2014)078.
JHEP 1405 (2014) 078.

Working Group Report: Baryon Number Violation.
By K.S. Babu et al.
[arXiv:1311.5285 [hep-ph]].

Working Group Report: Higgs Boson.
By Sally Dawson et al..
[arXiv:1310.8361 [hep-ex]].

Higgs and Sparticle Masses from Yukawa Unified SO(10):
A Snowmass White Paper.

By M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1308.4652 [hep-ph]].

125 GeV Higgs Boson From Gauge-Higgs Unification: A Snowmass white paper.
By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:1307.5079 [hep-ph]].

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Split Quaternions and Particles in (2+1)-Space.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1410.4136 [physics.gen-ph]].
10.1140/epjc/s10052-014-3200-0.
Eur.Phys.J. C74 (2014) no.12, 3200.

Fermions in the 5D Gravity-Scalar Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili.
[arXiv:1409.4408 [physics.gen-ph]].
10.1142/S0217751X14501413.
Int.J.Mod.Phys. A29 (2014) no.24, 1450141.

Cosmological Parameters from the Thermodynamic Model of Gravity.
By Merab Gogberashvili, Igor Kanatchikov.
[arXiv:1210.4618 [physics.gen-ph]].
10.1007/s10773-013-1976-6.
Int.J.Theor.Phys. 53 (2014) 1779-1783.

a href="http://www.inspirehep.net/record/1261756" target="_blank" class="menu">New Class of N-dimensional Braneworlds.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Giorgi Tukhashvili.
[arXiv:1310.5696 [gr-qc]].
10.1007/s10714-014-1697-z.
Gen.Rel.Grav. 46 (2014) 1697.

a href="http://www.inspirehep.net/record/1261756" target="_blank" class="menu">New Class of N-dimensional Braneworlds.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Giorgi Tukhashvili.
[arXiv:1310.5696 [gr-qc]].
10.1007/s10714-014-1697-z.
Gen.Rel.Grav. 46 (2014) 1697.

II. ATLAS / CMS კოლაბორაცია

II. ATLAS / CMS Collaboration

Measurement of Higgs boson production in the diphoton decay channel in pp
collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1408.7084 [hep-ex]].
10.1103/PhysRevD.90.112015.
Phys.Rev. D90 (2014) no.11, 112015.

Electron and photon energy calibration with the ATLAS detector using LHC Run 1 data.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1407.5063 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-014-3071-4.
Eur.Phys.J. C74 (2014) no.10, 3071.

Measurement of the muon reconstruction performance of the ATLAS detector using
2011 and 2012 LHC proton–proton collision data.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1407.3935 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-014-3130-x.
Eur.Phys.J. C74 (2014) no.11, 3130.

Measurement of the $t\bar{t}$ production cross-section using $e\mu $ events with
b-tagged jets in pp collisions at $\sqrt{s}$ = 7 and 8 $\,\mathrm{TeV}$ with the
ATLAS detector.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1406.5375 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-014-3109-7.
10.1140/epjc/s10052-016-4501-2.
Eur.Phys.J. C74 (2014) no.10, 3109, Addendum: Eur.Phys.J. C76 (2016) no.11, 642.

Measurement of the Higgs boson mass from the $H\rightarrow \gamma\gamma$ and $H \rightarrow ZZ^{*} \rightarrow 4\ell$ channels with the ATLAS detector using 25 fb$^{-1}$ of $pp$ collision data.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1406.3827 [hep-ex]].
10.1103/PhysRevD.90.052004.
Phys.Rev. D90 (2014) no.5, 052004.

Measurement of the $Z/\gamma^*$ boson transverse momentum distribution in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 7 TeV with the ATLAS detector.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1406.3660 [hep-ex]].
10.1007/JHEP09(2014)145.
JHEP 1409 (2014) 145.

Search for squarks and gluinos with the ATLAS detector in final states with jets and missing transverse momentum using $\sqrt{s}=8$ TeV proton--proton collision data.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1405.7875 [hep-ex]].
10.1007/JHEP09(2014)176.
JHEP 1409 (2014) 176.

Search for high-mass dilepton resonances in pp collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1405.4123 [hep-ex]].
10.1103/PhysRevD.90.052005.
Phys.Rev. D90 (2014) no.5, 052005.

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific JournalsI.S.Nanobashvili,
"Investigation of Intermittent Burst Characteristics for Better Understanding of Plasma Turbulent Transport in Tokamaks"
26th Int.Simp.Pl.Phys. and Tech., SPPT’26, Prague, 16-19 June, 2014
Plasma Physics and Technology,V. 1, N 1, p.26 . 2014.

Nanobashvili S., Gelashvili G., Mdivnishvili M., Nanobashvili I., Rostomashvili G., Tavkhelidze G.
"Shock Wave Propagation in Neutral Gases and Weakly Ionized Plasma"
26th Int.Simp.Pl.Phys. and Tech., SPPT’26, Prague, 16-19 June, 2014
Plasma Physics and Technology,V. 1, N 2, p.93 . 2014.

Varavin M., Zajac J., Žáček F., S.Nanobashvili, Ermak G.,Varavin A.,Vasilev A.,Stumbra M.,Vetoshko A.,
Fateev A.,Shevchenko V.
"New Design of Microwave Interferometer for Tokamak COMPASS"
8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng. of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13);
Telecommunications and Radio Engineering, V.73, N 10, pgs. 935-942,2014.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Lezhava T, Monaselidze J, Jokhadze T, Gaiozhishvili M.
"Epigenetic regulation of “Aged” heterochromatin by peptide bioregulator Cortagen."
International Journal of Peptide Research and Therapeutics. 2014, DOI 10.1007/s10989-014-9443-7
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10989-014-9443-7

N. Sapojnikova, T. Kartvelishvili, N. Asatiani, V. Zinkevich, I. Kalandadze, D. Gugutsidze, R. Shakarishvili, A. Tsiskaridze.
"Correlation between MMP-9 and extracellular cytokine HMGB1 in prediction of human ischemic stroke outcome"
BBA-Molecular Basis of Disease 1842, 1379-1384, 2014,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443914001264?via%3Dihub

V. Zinkevich, N. Sapojnikova, J. Mitchell, T. Kartvelishvili, N. Asatiani, S. Alkhalil, I. Bogdarina, A. Al-Humam.
"A novel cassette method for probe evaluation in the designed biochips"
PLOS ONE 9, e98596. 2014.
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0098596

Vasil G. Bregadze, Tamar G. Giorgadze, Zaza G. Melikishvili.
"DNA and nanophotonics: original methodological approach"
Nanotechnology Reviews. Volume 3, Issue 5, Pages 445–465, 2014.

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze.
"Nanophotonics and DNA: New approaches"
Cornell University Library, arXiv:1406.7272v1[physics.bio-ph] 2014.

Irine Khutsishvili, Sarah E. Johnson, Calliste Reiling, Iztok Prislan, Hui-Ting Lee, and Luis A. Marky.
"Interaction of DNA Intramolecular Structures with Their Complementary Strands: A Thermodynamic Approach for the Control of Gene Expression"
Chemical Biology of Nucleic Acids, RNA Technologies, V.A. Erdmann et al. (eds.),
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014, pp. 367-383.