ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები და პატენტები

პუბლიკაციები
უჯრედებისა და დნმ–ის
     ფიზიკა

   - პროგრამა და
           კვლევები

ბიოსისტემების სითბური
     თვისებები

   - პროგრამა და
           კვლევები

ნანონაწილაკების
     ურთიერთქმედება
     დნმ–თან

   - პროგრამა და
           კვლევები

ორგანიზმის დამცავი
     სისტემები

   - პროგრამა და
           კვლევები

   - კვლევები

          

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის
განყოფილება

მიმდინარე საგრანტო პროექტები

 1. დიფერენციალური ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრის შექმნა (აგება) და მისი მახასიათებლების შესწავლა.

  სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიეროფონდი,SRNSF (Georgia),
  AR-18_629, 2018 - 2022

  ა.რჩეულიშვილი, ლ. ტუღუში, ე. გინტური, თ. ზედგინიძე, ს.მიქელაძე, ე.ღელაღუტაშვილი, ვ. მაიერი,
  თ. პეტრიაშვილი, ლ. გეონჯიანი, ვ. სამადბეგიშვილი, მ. გულბიანი


პატენტები


  • Jamlet MONASELIDZE, Gia NEMSADZE, Maya GORGOSHIDZE. Differential scanning microcalorimeter device for detecting disease and monitoring therapeutic efficacy. (2019) US Patent US20190003995A1, 34 pages.
   https://patentimages.storage.googleapis.com/c8/db/1f/5d8bc3effe0d58/US20190003995A1.pdf


  • Jamlet MONASELIDZE, Gia NEMSADZE, Maya GORGOSHIDZE. Cannadian patent CA3011444A1, international publishing number WO 2017/122174 A1, 67 pages (2017).
   https://patentimages.storage.googleapis.com/e0/de/4e/1d0b82aa7050f2/CA3011444A1.pdf


  • J.R. Monaselidze, I.L. Kalandadze, I.I. Topuridze, M.G. Gadabadze, D.G. Khachidze. "Diagnosis Method of Malignant Tumors", Priority 08.07.94, Patent of Georgia No Ge U 1994 985 U, Tbilisi (1994)


  • Г. Маджагаладзе, Дж. Монаселидзе, Р. Чиквашвили "Дифференциальний Микрокалориметр". USSR Patent № 1267175. (1986) (In Russian).


  • I.K. Makhatadze, E.L. Andronikashvili, J.R. Monaselidze, N.B. Janimanov, V.D. Kiknadze, M.Sh. Sheklashvili. "Method of Leucosis Diagnosis". Scientific-Research Institute of Hematology and Perfussion and Institute of Physics, GAS. USSR Patent No SU 1172106 A, August 8, 1982 (In Russian).


  • N.G. Bakradze, J.R. Monaselidze, K.M. Moistsrapashvili, L.V. Keshelashvili. Institute of Physics, Georgian Academy of Sciences, “Differential Microcalorimeter“. USSR Patent No 1005550. November 16, 1982 (In Russian).