ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები და პატენტები

პუბლიკაციები
უჯრედებისა და დნმ–ის
     ფიზიკა

   - პროგრამა და
           კვლევები

ბიოსისტემების სითბური
     თვისებები

   - პროგრამა და
           კვლევები

ნანონაწილაკების
     ურთიერთქმედება
     დნმ–თან

   - პროგრამა და
           კვლევები

ორგანიზმის დამცავი
     სისტემები

   - პროგრამა და
           კვლევები

   - კვლევები

          

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის
განყოფილება

კვლევები


  • დნმ – ბიორეგულატორების, დნმ – პორფირინების თერმოდინამიკური სიდიდეების განსაზღვრა (ΔHდნ, ΔSდნ, Tდნ, ΔTდნ)  ბიორეგულატორებისა და პორფირინების კონცენტრაციის ფართო ინტერვალში;
  • კიბოთი და ლეიკემიით დაავადებულთა სისხლის პლაზმის, ერითმასისა და ბიოფსიური ქსოვილის სითბური თვისებების შესწავლა დიფერენციალური სკანირებადი მიკროკალორიმეტრიის საშუალებით;
  • ტოქსიკური ლითონების ზემოქმედების შესწავლა ბაქტერიული უჯრედების თერმოსტაბილობაზე დიფერენციალური სკანირებადი კალორიმეტრიული მეთოდის გამოყენებით;
  • წყლის კრისტალიზაციის თავისებურებების შესწავლა რთულ ბიოლოგიურ სისტემებში;
  • წყალში სუსპენზირებული ვერცხლის ნანონაწილაკების გავლენის გამოკვლევა როგორც დნმ–ში, ასევე დნმ–მეტალოკომპლექსებში ინტერკალირებული საღებავების მოლეკულების ფლუორესცენციის ინტენსიობაზე;
  • ბაქტერიების მიერ ექვსვალენტიანი ქრომის [Cr(VI)] დეტოქსიკაცია თუთიის [Zn(II)] თანაობისას;
  • ტოქსიკური ლითონებით გამოწვეული გენოტოქსიკური და ციტოტოქსიკური ცვლილებების მექანიზმების შესწავლა.