ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

კვლევების თემატიკა

პლაზმის ფიზიკის განყოფილების კვლევები ძირითადად ორიენტირებულია პლაზმის ფიზიკის ფუნდამენტურ საკითხებზე, როგორც თეორიაში, ასევე ექსპერიმენტში. ეს საკითხებია: ტალღების პლაზმასთან ურთიერთქმედება, პლაზმის გახურების ზმს მეთოდები, ლაზერული პლაზმა და პლაზმის ლაზერული დიაგნოსტიკა, ტოკამაკის პლაზმა და მართვადი თერმობირთვული სინთეზი და სხვა.


თემატიკა
 1. პლაზმისა და ტალღების ურთიერთქმედება. დაშლითი არამდგრადობა,
 2. რელატივისტური ეფექტები პლაზმაში,
 3. კვანტური პლაზმა,
 4. "მტვრიანი" პლაზმა,
 5. კომპლექსური გარემოს არაწრფივი ოპტიკა.
 6. გადატანის მოვლენები პლაზმაში,
 7. ასტროფიზიკური პლაზმა,
 8. ზემძლავრი გამოსხივების ურთიერთქმედება გარემოსთან,
 9. ტოკამაკის პლაზმის თვისებების შესწავლა: ტურბულენტობა და მისი გარედან მართვა, წატაცების დენი და პლაზმის ზმს დიაგნოსტიკა (ინტერფერომეტრია, რეფლექტომეტრია, რადიომეტრია),
 10. პლაზმისა და ტალღების ურთიერთქმედების ექსპერიმენტული შესწავლა ღია მაგნიტურ მახეში,
 11. ლაზერული პლაზმა და პლაზმის ლაზერული დიაგნოსტიკა,
 12. დარტყმითი ტალღის დინამიკა ნეიტრალურ აირებსა და პლაზმაში,
 13. გამოყენებითი პლაზმა,
 14. მავთულის აფეთქება წყალში და მისი თანმდევი პროცესები,
 15. პლაზმა-ქიმიური ექსპერიმენტები.