ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

პუბლიკაციები
რეალური კრისტალების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
დაბალი ტემპერატურების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
მაგნიტური სისტემების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
ქიმიური ტექნოლოგიები
   - კვლევები
   - კვლევები

          

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის
განყოფილება

მაგნიტური სისტემების ფიზიკა

კვლევები

კვლევის მეთოდები

 1. ბირთვული მაგნიტური რეზონანსი (ბმრ).

 2. ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსი (ეპრ)

 3. მაგნეტო–აკუსტიკური რეზონანსი.

 4. მაგნიტური ამთვისებლობის გაზომვის მეთოდი.
მათ ბაზაზე არასტანდარტული ორიგინალური მეთოდებია დამუშავებულია ჩვენს მიერ ფიზიკის ინსტიტუტში.

თემატიკა:

 1. ახალი ბმრ დინამიკური და რელაქსაციური ეფექტები მაგნიტურ სისტემებში.

 2. დომენ–აკუსტიკური ექოს ფორმირების მექანიზმების კვლევა მაგნეტოსტრიქციულ მასალებში (ევროპიუმის გრანატი, რკინის ბორატი და სხვა).

 3. ბმრ განსაკუთრებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია განზომილებეთან – გარდამავალი ელემენტების შემცველი კობალტის ნანო და მეზოსისტემები და მისი შენადნობები.

 4. მრავლობითი და ორიმპულსიანი სტიმულირებული ექო გამოძახილების თვისებები, მაგნიტური ვიდეოიმპულსის ზემოქმედების გავლენა ექოზე მაგნეტიკებსა და ზეგამტარებში.

 5. დომენ–აკუსტიკური ექო და მაგნეტოაკუსტიკური რეზონანსი ახალი ტიპის მაგნეტოდრეკად და მაგნეტოელექტრულ მასალებში (პიეზო–მაგნიტი–პიეზო, პიეზო–ზეგამტარი–პიეზო და სხვა).

 6. კობალტის ნანოფხვნილები და ნანოკომპოზიტები, მათ შორის მიღებული მაგნეტოდრეკადი პოლიმერის საფუძველზე. მაგნიტური ნანოკლასტერების გავლენა TiO2 ელექტრონულ–პარამაგნიტური რეზონანსის თვისებებზე.

 7. ზეგამტარების და ბიოლოგიური სისტემების შესწავლა ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსის საშუალებით.

 8. დარტყმითი ტალღის კომპაქტირებით (დტკ) ამონიტის და ჰექსაგონის ასაფეთქებელი მასალის (ამ) გამოყენებით მიღებული Cu-W, Ti-Al და Ti-Al-Co კომპოზიციური მასალები და მათი ფაზური შემადგენლობის, სიმკვრივის, ნაწილაკების ზომის, HV მიკროსიმკვრივის, კომპოზიტების დენადობის ზღვრის გამოკვლევები.