ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

პუბლიკაციები
რეალური კრისტალების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
დაბალი ტემპერატურების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
მაგნიტური სისტემების
     ფიზიკა

   - დანადგარები და
           პარამეტრები

   - კვლევები
ქიმიური ტექნოლოგიები
   - კვლევები
   - კვლევები

          

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის
განყოფილება

რეალური კრისტალების ფიზიკა

დანადგარები და პარამეტრები

1. დეფორმაციის მანქანა ДУ-22 (საფრანგეთი)
მაქსიმალური ძალა           Fmax = 5000 N

ტრავერსის გადაადგილების
მინიმალური სიჩქარე       V = 0.22 მკმ/წმ


2. აკუსტიკური სპექტრომეტრი 1 (შინაგანი ხახუნისა და დრეკადობის მოდულის გამზომი დანადგარი)

შინაგანი ხახუნის გაზომვის დიაპაზონი

გაზომვების სიხშირეთა დიაპაზონი

ტემპერატურათა დიაპაზონი

Q-1 = 10-6 - 10-1

ν = 0,2 – 60 კჰც

T = 80 - 400 K


3. სპექტრომეტრები

- СФ-2 (რუსეთი)

გაზომვების ინტერვალი

სიზუსტე186 - 1100 ნმ

1 %


- Specord 75 IR ("კარლ ცეისი", გერმანია)

გაზომვების ინტერვალი (ტალღური რიცხვების დიაპაზონში)

გარჩევის უნარიანობა
          3200 სმ-1–ზე
          2500 სმ-1–ზე და ქვემოთ

სიზუსტე
4000 - 400 სმ-1


2 სმ-1
1 სმ-1

2 სმ-1


- AvaSpec-2048-USB2-UA (ნიდერლანდები),
(ბოჭკოვანი ოპტიკა)

გაზომვების ინტერვალი

პიქსელი

დიფრაქციული მესერი

დიაფრაგმა

ინტერფეისი
UV/VIS/NIR

2048

UA (200 - 1100nm)

50

USB24. ოპტიკური (OSL) და მაღალტემპერატურული თერმოსტიმულირებული ლუმინესცენციის (TSL) გამზომი აპარატურა
OSL სტიმულაცია ლურჯი (LED) სინათლით მუდმივი ინტენსივობის რეჟიმში (continuous-wave)

TSL გაზომვების ინტერვალი: 300 - 775 K

გახურების სიჩქარე: 0.05 - 2 K/s


5. ახალი თაობის დიფერენციალური კალორიმეტრი (იმპულსური დიფერენციალური და იმპულსური მასკანირებელი დიფერენციალური კალორიმეტრები)
გაზომვების ტემპერატურული დიაპაზონი: 1,7 – 400 K

მგრძნობიარობა: 10-8 – 10-9 W

სიზუსტე, δc/c: 10-4

გასაზომი ნიმუშები: მყარი, თხევადი

მუშაობის რეჟიმი: იმპულსური, უწყვეტი


6. კოლხიდა – პოლარიზებულ და ორიენტირებულ ბირთვებთან პოლარიზებული ნეიტრონების ურთიერთქმედების კვლევის დანადგარი.

შეიცავს პოლარიზებული ნეიტრონების სპექტრომეტრს და 3He–ის 4He–ში განზავების კრიოსტატს ზეგამტარი სოლენოიდითურთ.


კრიოსტატში ნიმუშის ტემპერატურა T =
23 mK 3He–ის ცირკულაციის სიჩქარის n = 1.10–3 mol/s პირობებში.


მაქსიმალური მაგნიტური ველი სოლენოიდში H = 6 T.

ველის ერთგვაროვნება ΔH/H < 10-4.

ნეიტრონების პოლარიზაცია Pn ~ 0.98 გარჩევით ენერგიების მიმართ
ΔE/E < 10-2.გარბენის მანძილები:
შემნელებელიდან დეტექტორამდე –
15.9 მ;

შემნელებელიდან პოლარიზატორამდე – 12.4 მ;
პოლარიზატორიდან ანალიზატორამდე – 2.5 მ.


პოლარიზებული ნეიტრონების სპექტრომეტრი

1 – პოლარიზატორის კრისტალი; 2 – ანალიზატორის კრისტალი; 3 – სოლერის კოლიმატორი; 4 - წამყვანი მაგნიტური ველები; 5 – ფლიპერი; 6 – შიმი; 7 – კრიოსტატი; 8 – დეტექტორი.


პოლარიზებული ნეიტრონების ნაკადის პარამეტრები

   არეკვლის კუთხე, Θ (გრად.) 19 12 6 4 3
   ტალღის სიგრძე, λ (Å) 1.15 0.74 0.37 0.25 0.19
   ენერგია, Еn (эВ) 0.062 0.15 0.60 1.3 2.3
   დეტექტორის თვლის სიჩქარე
   პოლარიზატორის შემდეგ, n1 (წმ-1)
800 270 65 33 22
   პოლარიზებული ნაკადის ინტენსივობა,
   I1 (ნ/წმ სმ2)
430 200 80 60 50
   დეტექტორის თვლის სიჩქარე
   ანალიზის შემდეგ, n2 (წმ-1)
70 23 3.1 0.6 0.2


7. აკუსტიკური სპექტრომეტრი 2.გაზომვების სიხშირეთა დიაპაზონი:

ტემპერატურათა დიაპაზონი:

დეფორმაციის ამპლიტუდათა დიაპაზონი:

შინაგანი ხახუნის გაზომვის ცდომილება ინტერვალში:
                  Q-1 ~ 10-3 - 10-5
                  Q-1 > 10-3

დრეკადობის მოდულის გაზომვის სიზუსტე:

გახურების და გაცივების სიჩქარის დიაპაზონი:


ν = 0,5 – 10 კჰც

1,5 – 900 K

10-7 - 10-5


~ 2 %
~ 5 %

~ 0.01 %

1 - 10 გრად/წთ


8. მასკანირებელი დიფერენციალური კალორიმეტრი

გაზომვების ტემპერატურული დიაპაზონი:

გახურების სიჩქარე:

გაზომვის მგრძნობიარობა:
                  კალორიმეტრი
                  გრავიმეტრი

სითბოტევადობის გაზომვის სიზუსტე:

გარემო:

150 - 1100 K

0.02 K/წთ – 30 K/წთ


15 მკვტ
1 მკგ

1 - 3 %

ვაკუუმი ან ინერტული გაზი


9. ნიმუშების გამოწვის, წრთობისა და ჰიდრირების დანადგარი

სამუშაო კამერის მაქსიმალური ტემპერატურა:

ზღვრული ვაკუუმი:

მოცულობა:

წნევის გაზომვის სიზუსტე:

10000 C

10-6 Torr

600 cm3

0.5 Torr