ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

კვლევები


 1. აირგანმუხტვადი არანეიტრალური ელექტრონული პლაზმის გამოკვლევა.

  • ელექტრონული შრის მახასიათებლების დამოკიდებულება ანოდის იუსტირებაზე.
  • ელექტრონული შრის სტრუქტურაზე ელექტრული და მაგნიტური ველების ასიმეტრიის გავლენა.
  • მაგნიტური ველის განივ ელექტრონების ნეოკლასიკური გადატანა ანოდის იუსტირების დარღვევის დროს.
  • ელექტრონული შრის კოლაპსი განმუხტვის კვაზინეიტრალურ რეჟიმში.

 2. ექსპერიმენტული მეთოდების დამუშავება არანეიტრალური პლაზმის არაერთგვაროვნებების გამოსაკვლევად.

  • ორი ელექტროსტატიკური ზონდის მეთოდი არაერთგვაროვნებების ტრაექტორიებისა და მუხტების გასაზომად.
  • არაერთგვაროვნების განივი ზომების განსაზღვრის მეთოდი.
  • დიამაგნიტური და ხვრელური მეთოდები.

 3. არანეიტრალურ ელექტრონულ პლაზმაში განმხოლოებული გრიგალური სტრუქტურების გამოკვლევა.

  • განმხოლოებული გრიგალური სტრუქტურების წარმოშობა და ფორმირება.
  • გრიგალური სტრუქტურების დინამიკა სხვადასხვა გეომეტრიის განმუხტვის მოწყობილობაში.
  • გრიგალური სტრუქტურის ორბიტალური არამდგრადობა.
  • მაგნიტური ველის განივად ელექტრონების ნეოკლასიკური და ტურბულენტური გადატანა.

 4. "ანომალური ენერგიის" ელექტრონების წარმოქმნის მექანიზმების გამოკვლევა.

  • "ანომალური ენერგიის" ელექტრონების წარმოქმნა გრიგალური სტრუქტურების ფორმირების, დაახლოვების და ორბიტალური არამდგრადობის დროს.
  • გრიგალური სტრუქტურიდან "ანომალური ელექტრონების" უწყვეტი ნაკადი.

 5. არანეიტრალური ელექტრონული პლაზმის თეორიული გამოკვლევა.

  • არანეიტრალური ელექტრონული პლაზმის არაწრფივი ევოლუცია.
  • აირგანმუხტვადი არანეიტრალური ელექტრონული პლაზმის დიოკოტრონული არამდგრადობა.
  • გრიგალური სტრუქტურების მქონე არანეიტრალური ელექტრონული პლაზმის კვაზისტაციონარული მეთოდი.
  • ხანგრძლივი თვითორგანიზებადი განმხოლოებული გრიგალური სტრუქტურის სტაბილურობის მექანიზმი.

 6. გამოყენებითი კვლევები

  • დაბალი წნევის მარალძაბვიანი მაგნეტრონული დასაფენი სისტემების დამუშავება.