ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

არანეიტრალური პლაზმა


არანეიტრალური პლაზმის კვლევები ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტში ტარდება 1965 წლიდან. გამოკვლევების ობიექტს წარმოადგენს აირგანმუხტვადი არანეიტრალური ელექტრონული პლაზმა, რომლის გამოკვლევა ხდება მაგნეტრონის, შებრუნებული მაგნეტრონის და პენინგის უჯრედის ტიპის განმუხტვად მოწყობილობებში.
გამოკვლევების მიზანია არანეიტრალურ ელექტრონულ პლაზმაში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების, მისი წონასწორობის პირობების, მაგნიტური ველის განივ ელექტრონების გადაადგილების მექანიზმების, ანომალური ელექტრონების წარმოქმნის მექანიზმების, პლაზმური შრის სტრუქტურაზე და მაგნიტური ველის განივად ელექტრონების ნეოკლასიკურ გადატანაზე ელექტრული და მაგნიტური ველების ასიმეტრიის გავლენის შესწავლა.
გამოკვლევების მიზანს ასევე წარმოადგენს არანეიტრალური ელექტრონული პლაზმის არაერთგვაროვნებები, მათი წარმოქმნის პირობები, მათგან გრიგალური სტრუქტურების ფორმირება, ამ სტრუქტურების დინამიკა და ურთიერთქმედება, მათი როლი ელექტრონების გადატანის პროცესებში, ელექტრონული შრის წონასწორობაში და ანომალური ენერგიის ელექტრონების წარმოქმნაში.
არანეიტრალური პლაზმის შესწავლა საჭიროა არა მხოლოდ ფუნდამენტური ფიზიკური პროცესების ახსნისათვის, არამედ სამეცნიერო-ტექნიკური გამოყენებისათვის: მაგნიტოელექტროსტატიკური იონსაჭერები, ტრუსტერები, კოსმოსური ვაკუუმის გაზომვები, მაგნეტრონული დასაფენი სისტემები და სხვა.