ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

პლაზმა ღია მაგნიტურ მახეში. OMT-1 და OMT-2 დანადგარები


1970 წელს განყოფილებაში მწყობრში ჩადგა ღია მაგნიტური მახე OMT-1, რომელზეც დაიწყო ტალღებისა და პლაზმის ურთიერთქმედების ექსპერიმენტული კვლევა. ეს კვლევები წარმოებდა განყოფილებაში მიმდინარე თეორიულ კვლევებთან მჭიდრო კავშირში. ძირითადი მიზანი იყო ტალღების პლაზმასთან ურთიერთქმედების ფიზიკური პროცესების კვლევა და პლაზმის ზემაღალსიხშირული (ზმს) ტალღებით გახურების მეთოდების დამუშავება. ამ კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით ჩვენს მიერ 1980 წელს აიგო და მწყობრში ჩადგა ახალი, უფრო მაღალი პარამეტრების მქონე დანადგარი OMT-2, რომელმაც საშუალება მოგვცა პარამეტრების უფრო ფართო დიაპაზონში შეგვესწავლა ზემოაღნიშნული პროცესები.

ორივე დანადგარი ჩვენს მიერ იყო კონსტრუირებული და დამზადებული ფიზიკის ინსტიტუტში.