ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

კვლევები

ტოკამაკ TM-1-MH - ზე, CASTOR - ზე, COMPASS - ზე, TORE SUPRA - ზე და TEXTOR - ზე
ჩვენი კვლევების საგანი

 1. LH "წატაცების" დენი (იხილე პუბლიკაციები: 1-7, 10-12, 16*, 18, 21, 23, 26, 29*, 31*, 35*, 70):

  • ქვედა ჰიბრიდული (LH) ტალღების საშუალებით (მრავალკავშირიანი გრილი,
   1.25 GHz, 40 kW)
   ტოკამაკში არაინდუქტიური, ე.წ. "წატაცების" დენის გენერირება და ამ პირობებში პლაზმის თვისებების შესწავლა.
  • ტოკამაკში შენელებული ქვედა ჰიბრიდული ტალღების აღგზნებისათვის (10 GHz,
   10 kW)
   კვაზიოპტიკური "გრილის" კონსტრუირება და დამზადება.
  • კვაზიოპტიკური "გრილისათვის" LSE პოლარიზაციის ტალღის ფორმირება და ზმს ტალღმზიდური ტრაქტის აწყობა - გაწყობა.
  • ექსპერიმენტები ტოკამაკზე კვაზიოპტიკური "გრილის" გამოყენებით.

 2. პლაზმის ტურბულენტური თვისებების კვლევა (იხილე პუბლიკაციები: 8, 9, 13-15, 19, 22, 24, 25,
  27*, 29*, 31*, 38-46, 67-69, 71-82):

  • პლაზმის ტურბულენტური რეგულარული სტრუქტურების კვლევა და მისი გარედან კონტროლის მეთოდების დამუშავება (ელექტროდული და ზმს biasing-ი).
  • ტოკამაკ CASTOR-ის პერიფერიაში პლაზმის სიმკვრივის პულსირებადი "აფეთქებების" თვისებების კვლევა და მათი როლი პლაზმის გადატანაზე ტოკამაკის კედლისაკენ.
  • ტოკამაკ TORE SUPRA-ზე პულსირებადი "აფეთქებების" თვისებების კვლევა და მათი შედარება მოდელირებასთან, რომელიც ხორციელდება Tokam - 2D მაგნიტოჰიდროდინამიკური კოდით.
  • ტოკამაკ CASTOR-ზე და TORE SUPRA-ზე "აფეთქებების" კვლევის შედეგების შედარებითი ანალიზი.
  • ტოკამაკ TEXTOR-ზე ასევე პულსირებადი "აფეთქებების" თვისებების კვლევა და მათი შედარება მოდელირებასთან, რომელიც ჩატარდება ATTEMPT კოდით.
  • ტოკამაკ TEXTOR-ზე დინამიური ერგოდული დივერტორის (DED) გავლენის შესწავლა პლაზმის ტურბულენტობაზე პულსირებადი "აფეთქებების" კვლევის საშუალებით და შედარებითი ანალიზი ელექტროდულ და ზმს biasing-თან.
  • ტოკამაკ CASTOR-ზე, TORE SUPRA-სა და TEXTOR-ზე "აფეთქებების" კვლევის შედეგების შედარებითი ანალიზი.

 3. ზმს დიაგნოსტიკა (იხილე პუბლიკაციები: 16*, 17, 20, 27*, 28, 30, 32, 33, 35*, 36, 37, 47*-66*):

  • სამსიხშირიანი (29, 33, 35 GHz) O- და X- მოდის პოლოიდური და ტოროიდული კორელაციური რეფლექტომეტრის სქემის შემუშავება, დამზადება, ტოკამაკ CASTOR-ზე დამონტაჟება, აწყობა-გაწყობა და ექსპერიმენტები.
  • ტოკამაკ CASTOR-ისათვის პლაზმიდან EC - EBW გამოსხივების მარეგისტრირებელი 32 არხიან (17 - 40 GHz) რადიომეტრის კონსტრუირება, გაწყობა ტოკამაკზე და ექსპერიმენტები.
  • მეტალურ საფენებზე დაფრქვეული კერამიკული მასალების დიელექტრიკული თვისებების ( ε და tg δ) განსაზღვრა ზმს მეთოდებით.

ტოკამაკ COMPASS - ზე და COMPASS-U- ზე ჩვენი კვლევების საგანი კვლავ იქნება პლაზმის ტურბულენტური თვისებების შესწავლა და ყოველმხრივი ანალიზი. მისი აღჭურვა ზმს დიაგნოსტიკური აპარატურით:
(იხილე პუბლიკაციები: 47*-66*)

 • 2 მმ დიაპაზონის ინტერფერომეტრის კონსტრუირება და დამზადება, ტალღმზიდური ტრაქტის დამონტაჟება ტოკამაკზე და ინტერფერომეტრის გაწყობა. ექსპერიმენტები ტოკამაკზე და მონაცემთა ბაზასთან პროგრამული ურთიერთობა. (ფუნქციონირებს)
 • EC - EBW გამოსხივების მარეგისტრირებელი 3 დიაპაზონიანი (26.5 - 40, 60 - 74.5,
  76.5 - 90 GHz) 16
  არხიანი რადიომეტრის კონსტრუირება, გაწყობა ტოკამაკზე და ექსპერიმენტები. (ფუნქციონირებს)
 • უწყვეტად გადაწყობადი ფართო დიაპაზონის (18 - 72 GHz) რეფლექტომეტრის კონსტრუირება, აწყობა, დამონტაჟება, გაწყობა ტოკამაკზე და ექსპერიმენტები. (ფუნქციონირებს)
 • მილიმეტრული დიაპაზონის დოპლერის რეფლექტომეტრის კონსტრუირება, აწყობა, დამონტაჟება, გაწყობა ტოკამაკზე და ექსპერიმენტები. (დაგეგმილია 2017 წლის ბოლოს)