ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

საერთაშორისო
     ხელშეკრულებები

პუბლიკაციები
ექსპერიმენტები
     ტოკამაკებზე

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
პლაზმა ღია
     მაგნიტურ მახეში

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
დარტყმითი ტალღის
     ექსპერიმენტები

   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
ლაზერული პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
არანეიტრალური პლაზმა
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
იმპულსური სისტემები
   - პარამეტრები და
           კვლევები

   - პუბლიკაციები
გამოყენებითი კვლევები
   - პარამეტრები
   - კვლევები
   - პუბლიკაციები
   - კვლევები

          

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

კვლევები

ღია მაგნიტურ მახეში კვლევები

 1. ტალღებისა და პლაზმის ურთიერთქმედება

  • ტალღების წრფივი ტრანსფორმაცია დამაგნიტებულ პლაზმაში.
  • ტალღების პლაზმასთან წრფივიდან არაწრფივ ურთიერთქმედებაზე გადასვლა.
  • დაშლითი არამდგრადობა.
  • ელექტრონული ციკლოტრონული რეზონანსის პირობებში ელექტრონების ენერგიის რელატივისტური შემოსაზღვრა.
  • მოდულირებული ზმს ტალღების ურთიერთქმედება დამაგნიტებულ პლაზმასთან.
  • პლაზმის დამოუკიდებელი ზმს წყარო.
  • პლაზმის ინჟექცია დამოუკიდებელი ზმს წყაროდან სხვადასხვა კონფიგურაციის ღია მაგნიტურ მახეში.
  • მახეში დაგროვილი პლაზმის თვისებების შესწავლა.
  • მახეში დაგროვილი "წყნარ" სამიზნე პლაზმასთან ტალღების ურთიერთქმედების "ფაქიზი" მექანიზმების (წრფივიდან არაწრფივ ურთიერთქმედებაზე გადასვლის ზღურბლების) შესწავლა.
  • ზმს განმუხტვის პლაზმის ტურბულენტობა.

 2. ზმს განმუხტვის გამოყენება:

  • ზმს განმუხტვა "მაღალი" წნევის (P>10-1 ტორი) პირობებში და მისი გამოყენება დარტყმითი ტალღის დინამიკის შესწავლისათვის პლაზმაში და გაზური ლაზერების სამუშაო არის შექმნასა და "დატუმბვაში".
  • ზმს განმუხტვის გამოყენება პლაზმა-ქიმიურ ექსპერიმენტებში.
  • ზმს განმუხტვის გამოყენება ფრეონებისა და NOx-ის დაშლისათვის.
  • ზმს განმუხტვის გამოყენება მაღალტემპერატურული ზეგამტარი მასალების დამუშავებაში.

 3. ზმს დიაგნოსტიკა:

  • ზმს ინტერფერომეტრების, რეფლექტომეტრების და რადიომეტრების სქემების შემუშავება, ტალღმზიდური კომპონენტების და ანტენური სისტემების კონსტრუირება, დამზადება და გამოცდა.